Darowizny w podatku dochodowym od osób prawnych, czyli co mogą odliczyć podatnicy CIT w rocznym zeznaniu

Podobnie jak osoby fizyczne, również podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają możliwość korzystania z odliczeń od podatku dochodowego – w momencie płatności zaliczek, ale również w rocznym zeznaniu CIT-8. Jedną z ulg, jakie mogą zastosować podatnicy jest ulga polegająca na możliwości odliczenia darowizn przekazanych przez podatników na określoną działalność pożytku publicznego.

Na rzecz jakich podmiotów podatnik może przekazać darowiznę?

Darowizna, by mogła zostać odliczona od dochodu podatnika CIT, powinna zostać przekazana na rzecz:

  • organizacji pozarządowej, która nie należy do sektora finansów publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz prowadzi działalność pożytku publicznego we wspieranej sferze,
  • kościelnej osoby prawnej lub kościelnej jednostki organizacyjnej,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Jednocześnie nie jest konieczne, by podmiot, na rzecz którego przekazywana jest darowizna, posiadał status organizacji pożytku publicznego. Darowizna może zostać przekazana również na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Wysokość odliczenia

Podatnicy CIT mogą od swojego dochodu odliczyć wysokość faktycznie przekazanych darowizn, jednak nie więcej niż 10 proc. osiągniętego dochodu (przychodu). Jednocześnie, sumuje się wszystkie przekazane darowizny – zarówno na działalność pożytku publicznego, jak i na kształcenie zawodowe oraz na cele kultu religijnego.

Ważne: Przedmiotem darowizn mogą być nie tylko pieniądze, ale również towary. W tym drugim przypadku, za wartość darowizny uznaje się wartość towaru razem z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Moment odliczenia darowizny

Podatnicy CIT mają prawo odliczać przekazane darowizny już na etapie zaliczek płaconych w trakcie roku podatkowego. Jednakże mimo odliczania zaliczek w trakcie roku, w rocznym zeznaniu podatkowym mają oni obowiązek wykazać wartość przekazanej darowizny, wartość odliczonej darowizny oraz dane identyfikujące obdarowanego.

Wysokość przekazanych darowizn podatnicy wskazują w załączniku CIT/O do deklaracji rocznej CIT-8.

Dokumentowanie darowizn

Podmioty dokonujące odliczenia darowizn mają obowiązek udokumentować ich przekazanie na potrzeby ewentualnej kontroli poprawności rozliczenia podatku rocznego. Podstawowym dowodem potwierdzającym przekazanie darowizny może być umowa darowizny, z której będą wynikać dane identyfikujące darczyńcę oraz dokonującego darowizny, a także wartość przekazanej darowizny. Umowa taka zawierać będzie również oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Powyższe najczęściej znajdzie zastosowanie w przypadku przekazywania darowizn na rzecz polskich podmiotów. W przypadku organizacji obdarowanych, które funkcjonują w innym niż Polska państwie UE lub EOG, darowizna powinna być udokumentowana oświadczeniem organizacji obdarowanej, z którego będzie wynikać, że na dzień przekazania darowizny była ona organizacją równoważną do organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie polskich przepisów, realizującą cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dodatkowo prowadzącą działalność w sferze zadać publicznych.

Darowizny, które nie podlegają odliczeniu

Podatnicy CIT dokonujący odliczeń przekazanych darowizn muszą uważać, bowiem nie każda przekazana darowizna może pomniejszyć dochód podlegający opodatkowaniu.

Do takich darowizn (czyli niepodlegających odliczeniu) zalicza się te przekazane na rzecz:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, która polega na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, winiarskiego, piwowarskiego a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

Dodatkowo, nie podlegają odliczeniu wartości darowizn artykułów spożywczych przekazanych wyłącznie na cele działalności charytatywnej, gdy podatnik zaliczył ją do kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa prawna: