Odroczenie daty obowiązkowego KSeF

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur miało być obowiązkowe od 1 lipca 2024 roku (a dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 roku). Jednak jak wykazał audyt informatyczny przeprowadzony na zlecenie Ministerstwa Finansów, niezbędne jest przesunięcie wdrożenia obligatoryjnego KSeF.

Projekt ustawy odraczającej KSeF

Przyjęto projekt ustawy nowelizującej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (UD49), który przewiduje odroczenie daty wejścia w życie obowiązku KSeF. W związku ze zdiagnozowanymi problemami związanymi z wydajnością KSeF, który nie byłby w stanie (na dzień wejścia w życie obligatoryjnego e-fakturowania) przetworzyć znacznej liczby faktur przesłanych w krótkim odstępie czasu, podjęto decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia systemu. Wzięto pod uwagę stan gotowości KSeF oraz potrzebę zapewnienia stabilności i przewidywalności prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowy termin wdrożenia KSeF

W projektowanej ustawie proponuje się, aby obowiązek wdrożenia KSeF miał zastosowanie do wszystkich podatników (czynnych i zwolnionych z VAT) w jednym terminie, tj. 1 lutego 2026 roku.

Ważne: Ujednolicenie terminu dla podatników czynnych i zwolnionych z VAT wychodzi naprzeciw postulatom przedsiębiorców zgłaszających problemy z koniecznością ustalania przez wystawcę faktury w KSeF statusu podmiotu, na rzecz którego jest ona wystawiana.

Przesunięcie terminów dodatkowych odroczeń

Projekt zawiera odpowiednie przesunięcie terminów zawartych w ustawie wprowadzającej KSeF w zakresie dodatkowych odroczeń obowiązków związanych z wdrożeniem KSeF.

Dotyczy to wskazania:

  • okresu przejściowego dla wystawiania faktur z kasy rejestrującej,
  • odroczenia obowiązku dokonywania płatności przelewem z podaniem numeru KSeF (przedsiębiorcy będą mieli dodatkowy czas na dostosowanie swoich systemów IT do KSeF),
  • odroczenia kar wobec podatników za błędy związane ze stosowaniem obowiązku KSeF (złagodzi to skutki błędów po stronie przedsiębiorców w początkowym okresie obowiązku stosowania KSeF).

Dodatkowe odroczenia wprowadza się zachowując dotychczasową logikę rozwiązań – dokonując przesunięcia terminów zachowuje się okres półroczny stosowania przejściowych rozwiązań.

Odrębne prace legislacyjne

Ministerstwo Finansów wskazało, że uproszczenia obowiązków związanych z wdrożeniem KSeF będą przedmiotem odrębnych prac legislacyjnych. W drugim projekcie legislacyjnym będą przedstawione propozycje dotyczące etapowego wejścia w życie obowiązkowego KSeF. Ministerstwo Finansów proponuje, żeby od:

  • 1 lutego 2026 roku obowiązek objął przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 roku 200 mln zł,
  • 1 kwietnia 2026 roku obowiązek objął pozostałych przedsiębiorców.

Projekt zostanie poddany szczegółowym konsultacjom publicznym i opiniowaniu.

Uwaga: MF zapowiedziało prowadzenie intensywnych działań szkoleniowych poświęconych KSeF dla przedsiębiorców. W każdym urzędzie skarbowym możliwe będzie przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla przedsiębiorców z korzystania z darmowego oprogramowania przygotowanego przez resort, czyli Aplikacji Podatnika, aplikacji mobilnej i e-mikrofirmy. W styczniu 2025 roku zostanie uruchomiona infolinia Krajowej Informacji Skarbowej specjalnie dla spraw związanych z KSeF. Działania szkoleniowe będą wspierane akcją informacyjną.

https://www.gov.pl/web/finanse/rzad-przyjal-projekt-ustawy-odraczajacej-krajowy-system-e-faktur

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12384654/katalog/13056387#13056387

https://www.gov.pl/web/finanse/podsumowanie-audytu-ksef

Podstawa prawna: