Ulgi dla podatników CIT, o których nie każdy podatnik słyszał

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, składający roczne zeznanie CIT-8, mogą stosować ulgi, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na wysokość podatku do zapłaty, oczywiście w sposób korzystny dla podatników. Oprócz tych oczywistych ulg i odliczeń jak np. darowizny czy ulga B+R trzeba zwrócić uwagę na te mniej znane, ale dla niektórych podatników mające znaczenie.

Ulga na prototyp – dla kogo, na jakich warunkach, jakie korzyści niesie?

Ulga na prototyp polega na możliwości odliczenia od dochodu kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Odliczenie to jest limitowane i odnosi się do określonych dochodów – podatnicy mogą odliczyć maksymalnie 30 proc. poniesionych kosztów, przy czym odliczenia dokonują podatnicy osiągający przychody inne niż z zysków kapitałowych.

Jednocześnie, wysokość odliczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym 10 proc. dochodu osiągniętego z innych źródeł niż z zysków kapitałowych. Jak widać, przy stosowaniu ulgi podatnicy muszą zwracać uwagę na dwa limity – z jednej strony limit 30 proc. poniesionych kosztów, z drugiej strony 10 proc. dochodu w roku podatkowym.

Do katalogu kosztów, które podlegają odliczeniu zalicza się m. in. koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu, koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania lub utrzymania zezwoleń lub innych obowiązkowych dokumentów czy koszty systemu weryfikacji technologii środowiskowych. Żeby koszty mogły zostać odliczone, muszą zostać faktycznie poniesione w roku podatkowym, za który jest dokonywane odliczenie oraz nie mogą zostać podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie ani nie mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Odliczenia poniesionych kosztów podatnik dokonuje w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Ważne: W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość osiągniętego dochodu nie pozwala na całkowite skorzystanie z ulgi, odliczenia można dokonać w zeznaniach podatkowych za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Ulga na robotyzację – mniej znana, równie ważna

Podobnie jak w przypadku ulgi na prototyp, z ulgi na robotyzację mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągają przychody inne niż z zysków kapitałowych i ponoszą koszty na robotyzację. Przez te koszty uznaje się m. in. koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych, urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych. Do kosztów tych zaliczać się będą również poza wskazanymi koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych, opłaty wynikające z umów leasingu dotyczących robotów przemysłowych czy inne koszty związane z nabyciem robotów przemysłowych.

Ustawa o CIT definiuje robota przemysłowego jako automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, przy czym musi jednocześnie spełniać wskazane warunki jak np. zintegrowanie z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym, możliwość jej monitorowania za pomocą czujników, kamer itd.

Skorzystanie z ulgi na robotyzację niesie ze sobą preferencję w postaci możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów zaliczonych wcześniej przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów. Dla podatnika oznacza to, że w pierwszej kolejności zalicza wydatek do kosztów uzyskania przychodów, następnie zaś – w rocznym rozliczeniu – odlicza dodatkowo od podstawy opodatkowania 50 proc. poniesionego wydatku.

Ulga na robotyzację jest limitowana czasowo – ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodu poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego 2022, do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r., czyli najczęściej będzie to przedział czasowy 2022-2026. Jednocześnie, jeśli w roku poniesienia wydatków na robotyzację podatnik poniesie stratę bądź jego dochód będzie niewystarczający do odliczenia ulgi w całości, istnieje możliwość dokonania odliczenia w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik miał prawo skorzystać z odliczenia.

Podstawa prawna: