Do 20 maja 2024 r. przedsiębiorcy mają czas na roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegające w 2023 r. ubezpieczeniu zdrowotnemu i opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową, ryczałtem ewidencjonowanym, mają obowiązek rozliczyć w skali roku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Rozliczenie roczne należy wykazać w dokumencie rozliczeniowym za kwiecień 2024 r.:

  • ZUS DRA – składają osoby prowadzące działalność jednoosobową,

  • ZUS RCA – składają osoby opłacające składki za siebie oraz za inne osoby (np. zatrudnionych pracowników, zleceniobiorców),

Osoby prowadzące działalność gospodarczą wykazują w rozliczeniu dane do wyliczenia rocznej składki odrębnie dla każdej z form opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Ważne: 20 maja 2024 r. jest ostatnim dniem, kiedy należy złożyć dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2024 r. wraz z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r.

Wskazówka: Na stronie internetowej ZUS dostępny jest kalkulator do obliczania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pomoże on w wyliczeniu rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom, które będą składać dokumenty w wersji papierowej: https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-rocznej-skladki-zdrowotnej

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została:

  • opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, będzie przysługiwał jej zwrot, chyba, że płatnik ma zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
  • opłacona w kwocie niższej niż ustalona – należy ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2024 r., czyli do 20 maja 2024 r.

Zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R) z rocznego rozliczenia zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na drugi dzień po złożeniu dokumentu z rocznym rozliczeniem (będzie dostępny w widoku Dokumenty i wiadomości, w sekcji Dokumenty robocze).

We wniosku trzeba wskazać jeden numer rachunku bankowego, na który ma być przekazany zwrot, spośród rachunków zapisanych na koncie płatnika w ZUS. Wniosek należy wysłać do ZUS przez PUE do 3 czerwca 2024 r. Płatnik składek otrzyma zwrot nadpłaty składki w terminie do 1 sierpnia 2024 r.  Jeśli płatnik nie złoży wniosku o zwrot, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika najpóźniej do końca tego roku.

Korygowanie miesięcznych rozliczeń składek na ubezpieczenie zdrowotne

Sposób wypełnienia miesięcznych dokumentów rozliczeniowych ma wpływ na weryfikację poprawności rozliczenia rocznego. Dokumenty korygujące wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące 2023 r. można złożyć:

  • najpóźniej do dnia, w którym płatnik złoży wniosek o zwrot nadpłaty,
  • do 1 lipca 2024 r. – jeśli płatnik nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty.

Podstawa prawna:

PIT