JPK_CIT od 2025 roku, czyli nowe obowiązki dla podatników w zakresie raportowania danych

Przesyłanie JPK_CIT – informacje ogólne

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2025 r. przewiduje nowy obowiązek dla podatników – przesyłanie JPK_CIT do organów podatkowych, co roku, w terminie złożenia zeznania podatkowego, czyli w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Co ważne, księgi rachunkowe muszą zostać przekazane właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również w postaci elektronicznej (w strukturze logicznej). Dotychczas organy mogły żądać udostępnienia struktury JPK_KR za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej jedynie w momencie, gdy prowadziły zadania własne – czynności sprawdzające czy postępowanie podatkowe. Po zmianach podatnik sam będzie zobowiązany do przesyłania tych danych.

JPK_CIT – kto będzie zobowiązany do jego składania?

Nie wszyscy podatnicy CIT będą zobowiązani już od początku obowiązywania nowych przepisów do ich stosowania. Przepisy przejściowe wskazują, że w ramach podatkowego rocznego rozliczenia, obowiązek przesyłania do organów podatkowych JPK_CIT będzie wprowadzony stopniowo. I tak, za lata podatkowe rozpoczynające się po:

  • 31 grudnia 2024 r. (czyli najczęściej 1 stycznia 2025 r.) – do przekazania JPK_CIT będą zobowiązani najwięksi podatnicy, czyli tacy, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym lub roku obrotowym przekroczyła równowartość 50 mln euro, a także podatkowe grupy kapitałowe,
  • 31 grudnia 2025 r. (najczęściej 1 stycznia 2026 r.) – przekazywać JPK_CIT będą musieli pozostali podatnicy CIT, którzy są jednocześnie zobowiązani do przesyłania ewidencji JPK_VAT;,
  • 31 grudnia 2026 r. – obowiązek przekazywania JPK_CIT obejmie wszystkich pozostałych podatników CIT.

Jakie dane będą przekazywane do organów podatkowych?

Poza standardowymi danymi wynikającymi z prowadzonych przez podatników ksiąg, przekazaniu będzie podlegać więcej informacji, w związku z czym podatnicy będą zobowiązani uzupełnić księgi. Z projektu rozporządzenia w sprawie dodatkowych danych wynika, że chodzi o dane takie jak m. in.:

  • numer identyfikacji podatkowej kontrahenta podatnika, o ile został nadany,
  • numer identyfikujący fakturę w KSeF, o ile został nadany do dnia przekazania księgi,
  • dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (mogą to być numer KSeF faktury potwierdzającej zbycie wyżej wymienionych, numer lub rodzaj dowodu potwierdzającego nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji),
  • wysokość różnicy pomiędzy wynikiem finansowym ustalonym na podstawie przepisów o rachunkowości a wynikiem podatkowym ustalonym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, w podziale na różnice trwałe i przejściowe.

Ważne: Obowiązek przekazania danych dotyczących nabycia, wytworzenia lub wykreślenia z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będzie dotyczyć jedynie tych środków trwałych lub WNiP, które zostały wprowadzone do ewidencji po dniu 1 stycznia 2025 r., a więc nie będzie dotyczył wszystkich posiadanych przez podatnika środków trwałych i WNiP, których często jest ogrom.

Ponadto, w pierwszym roku podatkowym (a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – roku obrotowym) rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2024 r., a przed dniem 1 stycznia 2026 r., przekazywanie dodatkowych danych, o których mowa powyżej, będzie fakultatywne. W ten sposób Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw oczekiwaniom podatników, odciążając ich w pierwszym roku obowiązywania rozporządzenia dotyczącego dodatkowych danych.

Pomimo, że różnego rodzaju organizacje postulują odsunięcie wejścia w życie przepisów dotyczących obowiązkowego przekazywania JPK_CIT, nie wiadomo jak podejdzie do tego Ministerstwo Finansów, dlatego najwięksi podatnicy powinni powoli zacząć przygotowania do wdrożenia nowych rozwiązań, które ułatwią im wywiązywanie się z nowych obowiązków. Po raz pierwszy będą oni bowiem zobowiązani do złożenia JPK_CIT (zgodnie z obecnymi regulacjami) w terminie 3 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego 2025, a więc najczęściej będzie to 31 marca 2026 r.

Podstawa prawna: