Przekazanie darowizn na organizacje pożytku publicznego – korzyści podatkowe

Osoby przekazujące darowizny określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają możliwość odliczenia od dochodu kwot przekazanych darowizn, co czasem znacząco może wpłynąć na wysokość podatku. Jednymi z prawdopodobnie najpopularniejszych darowizn są te przekazane na organizacje pożytku publicznego (OPP). W jaki sposób i kto może skorzystać z odliczenia?

Od jakich dochodów można odliczyć darowizny na OPP?

Przekazane darowizny można odliczyć w przypadku osiągania dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.) lub przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Odliczyć można kwotę faktycznie przekazanej darowizny, ale jednocześnie odliczenie nie może przekroczyć 6 proc. uzyskanego dochodu/ przychodu.

Darowizny na OPP, czyli jakie?

By móc skorzystać z określonego odliczenia, darowizna powinna zostać przekazana na cele takie jak m. in. działalność charytatywna i na rzecz osób niepełnosprawnych, na wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, na rzecz:

 • organizacji pozarządowych (np. fundacji, stowarzyszeń), które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku, a także m. in. spółdzielni socjalnych, kościołów,
 • równoważnych organizacji określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, które obowiązują w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które prowadzą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz realizują wskazane cele.

Nie mogą natomiast być odliczane darowizny:

 • na rzecz osób fizycznych,
 • na rzecz osób prawnych i innych jednostek, które prowadzą działalność w zakresie wytwarzania wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, piwowarskiego, winiarskiego czy innych wyrobów alkoholowych oraz wyrobów z metali szlachetnych lub z ich udziałem albo handlu tymi wyrobami,
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Wartość przekazanej darowizny – jaka kwota podlega odliczeniu?

Odliczeniu podlega kwota faktycznie przekazanej darowizny, jednak nieprzekraczająca 6 proc. dochodu/przychodu podatnika.

W przypadku przekazywania innej darowizny, np. na cele krwiodawstwa, kształcenia zawodowego czy kultu religijnego, wskazany limit jest wspólny dla wszystkich darowizn.

Może pojawić się pytanie, w jaki sposób ustalić kwotę przekazanej darowizny? W przypadku darowizn pieniężnych nie będzie stanowić to żadnego problemu. Problem może pojawić się w momencie, gdy w ramach darowizny przekazywane są towary – w takiej sytuacji kwotę darowizny stanowi wartość towaru razem z VAT. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT – wówczas jeśli ma prawo dokonać odliczenia VAT, w takiej sytuacji kwotą darowizny jest kwota pomniejszona o odliczony podatek od towarów i usług. Wartość darowizny nie może być wyższa niż wartość rynkowa przekazywanego towaru.

Ważne: Nieodliczone kwoty np. w przypadku, gdy podatnik miał zbyt niski dochód/przychód lub wysokość darowizn przekraczała 6 proc. dochodu/przychodu, nie podlegają odliczeniu w kolejnych latach podatkowych.

Jakie dokumenty trzeba posiadać, by móc dokonać odliczenia?

Do skorzystania z odliczenia konieczne jest posiadanie dowodów potwierdzających przekazanie darowizny. Są to przede wszystkim:

 • dowody wpłat na rachunek płatniczy określonej OPP, jeśli darowizna ma charakter pieniężny,
 • dowody, z których wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz obdarowanego oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (np. umowa darowizny) – w przypadku darowizn o charakterze niepieniężnym.

Odliczeń darowizn przekazanych na organizacje pożytku publicznego można dokonywać zarówno w rocznym zeznaniu podatkowym, jak i na etapie zaliczek na podatek w trakcie roku.

Przekazane darowizny podatnik wykazuje w załączniku PIT/O do deklaracji:

 • PIT-37 – jeśli osiąga dochody np. z tytułu umowy o pracę czy zlecenie,
 • PIT-36 – jeśli osiąga dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub inne dochody bez pośrednictwa płatnika,
 • PIT-28 – jeśli osiąga przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (z działalności gospodarczej, najmu itp.).

Podstawa prawna: