Bony z urzędu pracy bez PIT, ale nie dla każdego – ważna interpretacja dyrektora KIS

Urzędy pracy bardzo często przyznają środki finansowe zarówno osobom bezrobotnym, jak i osobom poszukującym pracy – jako dodatkowe formy wsparcia poprzez finansowanie stażu zawodowego, przekazywanie różnego rodzaju bonów (np. na start czy na zasiedlenie) czy też częściowe finansowanie zatrudnienia takich osób. Może jednak pojawić się pytanie właśnie ze strony urzędu, czy takie środki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy urząd jako płatnik podatku powinien pobrać podatek dochodowy przed dokonaniem wypłaty osobie otrzymującej wsparcie?

Wątpliwości PUP

Z takimi wątpliwościami zwrócił się do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej powiatowy urząd pracy, który wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. We wniosku zostało wskazane, że urząd w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej otrzymał środki na projekt ze środków rezerwy Funduszu Pracy. W ramach projektu przewidziane są formy wsparcia takie jak staż zawodowy, bon na start i test zawodu.

Urząd chciał się dowiedzieć, czy środki finansowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy za okres odbywania stażu, bonu na start czy też testu zawodu przyznawane tym osobom powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 102a ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, zwolnione z podatku dochodowego są m. in. dochody (przychody) uzyskane z tytułu świadczeń otrzymywanych w ramach działań aktywizacyjnych wskazanych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ryczałt na przejazdy na szkolenia oraz na zakwaterowanie w ramach bonu stażowego.

Wnioskodawca uważał, że środki finansowe wypłacane osobom bezrobotnym będącym uczestnikami programu pilotażowego są wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jednakże już w przypadku osób poszukujących pracy takie zwolnienie z PIT nie ma miejsca. Tym samym – w przypadku osób bezrobotnych urząd pracy nie będzie pełnił funkcji płatnika PIT, co jednak nie będzie miało miejsca w przypadku osób poszukujących pracy.

Dyrektor KIS zgodził się z wnioskodawcą. W uzasadnieniu organ wskazał, że otrzymane przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy, będące uczestnikami projektu pilotażowego środki w ramach proponowanych firm wsparcia, tj. stażu zawodowego, bonu na start, testu zawodu stanowią dla nich przychód z innych źródeł. Jednocześnie określone przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania CIT. Organ odwołał się do ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której zawarta jest m. in. definicja działań aktywizacyjnych, z których świadczenia podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Istota działań aktywizacyjnych

Przez działania aktywizacyjne rozumie się pakiet działań mających na celu podjęcie i utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej. Sam wnioskodawca wskazał we wniosku, że formy wsparcia dla bezrobotnego w ramach realizowanego programu stanowią działania aktywizacyjne, natomiast te same formy wsparcia dla osób poszukujących pracy nie stanowią takich działań. W związku z tym organ uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe i stwierdził, że wypłacone beneficjentom programu, posiadającym status osoby bezrobotnej świadczenie związane z prowadzeniem działań aktywizacyjnych w ramach projektu pilotażowego należy uznać za świadczenie, które jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. W takiej sytuacji również urząd pracy nie musi pełnić funkcji płatnika.

Inaczej natomiast sytuacja wygląda w przypadku wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów poszukujących pracy – takie świadczenia bowiem nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na zasadach określonych powyżej, w związku z czym urząd ma obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do przychodów osób poszukujących pracy.

Przywołana interpretacja wskazuje, że każdy przypadek wypłaty świadczeń z urzędu pracy powinien być traktowany indywidualnie – jak widać, wydawałoby się identyczne sytuacje, a wiążą się z różnymi skutkami podatkowymi. Dlatego każdorazowe podjęcie decyzji w zakresie PIT ze strony urzędu powinno być poprzedzone dokładną analizą przepisów i – w ostateczności – pytaniem do KIS.

interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 stycznia 2024 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.827.2023.2.NM

Podstawa prawna: