Urlop proporcjonalny przy zmianie pracodawcy i nakładających się na siebie częściowo okresach zatrudnienia

W przypadku nakładających się na siebie okresów zatrudnienia każdy z pracodawców odrębnie ustali wymiar urlopu. W takich sytuacjach nie zastosujemy zasady, zgodnie z którą łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć wymiaru rocznego należnego pracownikowi (20 lub 26 dni). W razie zatrudnienia na część roku urlop pracownika rozliczany jest proporcjonalnie do długości pozostawania w zatrudnieniu.
  • miesiąc kalendarzowy pracy odpowiada 1/12 rocznego wymiaru urlopu przysługującego danemu pracownikowi,
  • niepełny kalendarzowy miesiąc zatrudnienia zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca,
  • w razie zakończenia pracy u dotychczasowego pracodawcy i podjęcia kolejnego zatrudnienia w trakcie tego samego miesiąca kalendarzowego – zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca,
  • wymiar urlopu proporcjonalnego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył u danego pracodawcy prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, ustala się uwzględniając wyższy wymiar tego urlopu,
  • niepełny dzień urlopu zaokrąglamy w górę do pełnego dnia,
  • łączny wymiar urlopu należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć wymiaru 20 lub 26 dni rocznie.

Zmiana pracodawcy

Przy zmianie pracodawcy w trakcie roku każdy pracodawca rozliczy urlop proporcjonalnie do okresu zatrudnienia u niego.

Przykład: Pracownik pracuje od kilku lat w firmie X. Zatrudnienie kończy się 4 maja. 6 maja podejmuje zatrudnienie w firmie Y (umowa zawarta na rok). Osoba ta ma prawo do 26 dni urlopu rocznie.

Dopełnienia maja do pełnego miesiąca dokonuje pracodawca X. U niego urlop wynosi 11 dni (26 x 5/12, dopełnione w górę do pełnego dnia). Opierając się na okresie zatrudnienia u pracodawcy Y urlop wynosiłby 16 dni (7/12 z 26 dni zaokrąglone w górę do pełnego dnia). Pracownik łącznie u kolejnych pracodawców nie może mieć jednak dłuższego urlopu w danym roku niż 26 dni, stąd pracodawca Y udzielić ma jedynie 15 dni urlopu (15 + 11 rozliczonych u poprzedniego pracodawcy = 26 dni).

Jeżeli jednak pracownik u pracodawcy X wykorzystałby więcej urlopu niż wynika z zasady proporcjonalności (tak może się zdarzyć szczególnie przy umowach na czas nieokreślony – urlop w pełnym wymiarze nabywany jest z początkiem roku, ustalenia dotyczące rozwiązania mogą zaś zostać dokonane już po skorzystaniu z dłuższego odpoczynku), u pracodawcy Y urlop przysługiwać będzie w jeszcze niższym wymiarze niż 15 dni (np. w sytuacji, gdyby w tym przykładzie pracownik w marcu lub kwietniu wykorzystał 20 dni urlopu, następnie ustalił z pracodawcą rozwiązanie umowy za porozumieniem stron 4 maja – pracodawca Y byłby zobowiązany do udzielenia jedynie 6 dni urlopu.

Równolegle trwające stosunki pracy

W sytuacji, gdy pracownik pozostaje w tym samym czasie w zatrudnieniu u dwóch pracodawców, każdy z nich rozlicza całkowicie odrębnie urlop wypoczynkowy. Tak będzie także przy zmianie pracodawcy w trakcie roku, gdy okresy zatrudnienia częściowo chociażby zachodzą na siebie.

Przykład: Pracownik (uprawniony 26 dni urlopu rocznie) od początku roku do końca maja pracuje u pracodawcy I, od początku maja do końca roku u pracodawcy II.

U pracodawcy I pracownik nabywa prawo do 11 dni urlopu, u pracodawcy II do 18 dni urlopu (8/12 z 26 dni, zaokrąglone w górę do pełnego dnia). Obaj pracodawcy rozliczyć powinni w zakresie urlopu miesiąc równoległego zatrudnienia (maj). W tym przypadku nie jest możliwe ograniczenie łącznego wymiaru urlopu do 26 dni, gdyż przez pewien czas (nie ma znaczenia jego długość) pracownik był zatrudniony równolegle u dwóch pracodawców. Urlop rozliczony u pracodawcy 1 nie będzie miał wpływu na urlop naliczany u pracodawcy 2.

Podstawa prawna: