Ulga CSR w podatku dochodowym od osób prawnych – kogo dotyczy i o co w niej chodzi?

Ulga CSR to ulga podatkowa dla firm, które wspierają działalność społecznie użyteczną – sportową, kulturalną lub wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Mogą z niej skorzystać nie tylko osoby fizyczne opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ale również podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Warto o niej pamiętać przy okazji rocznego rozliczenia podatkowego.

Dla kogo ulga CSR?

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy CIT, którzy osiągają przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych i jednocześnie ponieśli wydatki na działalność sportową, kulturalną lub wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, które to wydatki stanowią u nich koszty uzyskania przychodów z działalności. Kwota odliczenia nie może przekroczyć wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym.

Na czym polega ulga?

Preferencja podatkowa polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na wyżej wskazaną działalność. W praktyce oznacza to, że ponosząc określony wydatek, podatnik osiąga podwójną korzyść: pierwszy raz zaliczając wydatek w 100 proc. do kosztów uzyskania przychodu z działalności, a następnie w ramach ulgi podatkowej odliczając 50 proc. poniesionego wydatku od dochodu.

Przykład: X sp. z o. o. finansuje imprezę sportową, w zamian za usługi reklamowe, w wysokości 20 tys. zł, co wynika z umowy zawartej z organizatorem imprezy sportowej. X sp. z o.o. kwotę w wysokości 20 tys. zł zalicza do kosztów uzyskania przychodu w działalności. Dodatkowo, 10 tys. zł (czyli 50 proc. poniesionych wydatków) rozlicza w ramach ulgi CSR, odejmując tą kwotę od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym.

Koszty uzyskania przychodu, czyli jakie wydatki mogą być rozliczone w ramach ulgi?

W ramach ulgi podatnik CIT może odliczyć koszty poniesione na działalność:

– sportową – koszty poniesione na finansowanie:

 • klubu sportowego,
 • stypendium sportowego,
 • imprezy sportowej, która nie jest imprezą masową – impreza masowa ma na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana jest na stadionie lub innym obiekcie na min. 1000 osób, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku na min. 300 osób lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba miejsc wynosi min. 1000,

– kulturalną – koszty poniesione na finansowanie:

 • instytucji kultury,
 • działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne,

– wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę – wydatki poniesione na m. in.:

 • stypendia,
 • sfinansowanie praktyk czy studiów,
 • finansowanie zatrudnionemu pracownikowi opłat,
 • finansowanie wynagrodzeń studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów,
 • finansowanie studiów dualnych na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk,
 • wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującemu praktyki zawodowe dla studenta będącego absolwentem danej uczelni, zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier prowadzonego przez tę uczelnię (odliczenie kosztów przysługuje podatnikowi pod warunkiem, że koszty te są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią).

Poniesione koszty nie mogą zostać podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie – w takiej sytuacji nie ma on prawa do zastosowania ulgi.

Jak dokonać rozliczenia ulgi?

Ulgę sponsoringową rozlicza się w rocznym zeznaniu podatkowym (nie ma możliwości jej zastosowania na etapie zaliczek w roku podatkowym), składanym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki na działalność sportową, kulturalną lub wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Nie ma możliwości rozliczenia niewykorzystanej kwoty ulgi w kolejnych latach podatkowych.

Do zeznania podatkowego podatnik powinien dołączyć informację CIT-CSR, w której wykazuje poniesione koszty podlegające odliczeniu. Konieczne jest również przechowywanie dowodów potwierdzających poniesienie określonych wydatków (np. umowy, faktury, potwierdzenia przelewów określonych kwot).

Ulga na działalność sportową, kulturalną lub wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę może przynieść podatnikom CIT realne korzyści podatkowe, czym zachęca podatników do wspierania wymienionych działalności. Jednak dla skorzystania z niej konieczne jest każdorazowe przeanalizowanie przesłanek oraz odpowiednich przepisów, aby stwierdzić, że bez żadnych wątpliwości możliwość skorzystania z ulgi przysługuje takiemu podatnikowi.

Podstawa prawna: