Do 30 czerwca 2024 r. należy złożyć oświadczenie do KRS o niesporządzaniu sprawozdania finansowego

Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską:
  • której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro,
  • która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości,

zobowiązany jest złożyć, we właściwym rejestrze sądowym, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Ważne: Spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska, która w 2023 r. nie prowadziła ksiąg rachunkowych, jest zobowiązana, do końca czerwca 2024 r., złożyć do KRS, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia oraz złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Wskazówka: Oświadczenie podlega złożeniu wyłącznie drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie za pośrednictwem systemu udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości.

Zgłoszenia należy dokonać pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/

Podstawa prawna: