Od lipca 2021 r. przedsiębiorcy raportują transakcje w JPK wg nowych reguł

Z dniem 1 lipca 2021 r. po raz kolejny zostały znowelizowane przepisy VAT, które zobowiązują przedsiębiorców do raportowania danych w plikach JPK o transakcjach przeprowadzanych w firmie.

Mowa o:

1. MPP – mechanizm podzielonej płatności,

2. GTU – grupy towarów i usług,

3. TP – transakcje powiązane.

W tych trzech obszarach zaszły modyfikacje od drobnych, porządkujących, aż po zupełną zmianę w stosunku do dotychczas obowiązujących uregulowań.

 

Mechanizm podzielonej płatności “MPP”

Uwaga!
Od dnia 1 lipca 2021 r. został CAŁKOWICIE ZNIESIONY obowiązek raportowania transakcji objętych MPP.

Biuro rachunkowe nie będzie przekazywało do urzędu skarbowego w składanych plikach JPK_VAT informacji, które ze sprzedawanych i nabywanych przez Państwa towarów i usług objęte są obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności.

        Uwaga!
Zmiana przepisów dotyczy TYLKO obowiązku raportowania.
BEZ ZMIAN pozostaje natomiast, obowiązek oznaczania faktur sprzedaży wyrazami “mechanizm podzielonej płatności”, w sytuacji, gdy transakcja spełnia warunki określone w ustawie. 
       

Innymi słowy, nadal obowiązkiem przedsiębiorcy jest weryfikacja, czy transakcja sprzedaży powinna być objęta MPP, a jeżeli tak, to oznaczenie faktury słowami „mechanizm podzielonej płatności”.

Zmiana polega na tym, że aktualnie biuro rachunkowe informacji tej nie będzie raportowało do urzędu skarbowego.

W sytuacji, gdy przygotowując do biura rachunkowego dokumentację weryfikowali Państwo, które z oznaczeń na fakturach były obowiązkowe, a które dobrowolne – to aktualnie począwszy od dokumentów księgowych z lipca – już nie ma potrzeby przeprowadzania takiej weryfikacji.

Bez zmian natomiast, księgowane są dokumenty za aktualny okres rozliczeniowy, czyli czerwiec 2021.

 

Transakcje powiązane „TP”

Państwa obowiązkiem było i pozostaje przekazywanie do biura rachunkowego informacji o transakcjach przeprowadzonych z podmiotami powiązanymi. Te transakcje powinny być oznaczane symbolem „TP”.

Obowiązek raportowania obejmuje powiązania przez pryzmat relacji:

 • kapitałowych,
 • osobowych,
 • rodzinnych.

Jednak od 1 lipca 2021 r. nie podlegają raportowaniu transakcje z podmiotami powiązanymi w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Jeżeli właśnie tego typu powiązania Państwo identyfikowali, począwszy od rozliczenia dokumentów księgowych za lipiec nie będzie to już konieczne.

 

Grupy towarów i usług – GTU

Znowelizowane zostały także przepisy obligujące Państwa do oznaczania transakcji symbolami GTU.

Zmiany mają charakter porządkujący i dotyczą przedsiębiorców dokonujących sprzedaży:

 • napojów alkoholowych,
 • olejów opałowych,
 • folii stretch,
 • pojazdów samochodowych,
 • metali szlachetnych i nieszlachetnych,
 • produktów leczniczych,
 • budynków, budowli i gruntów,
 • usług niematerialnych.

Poniżej w tabeli przedstawiamy nowe uregulowania wraz z praktycznym wskazaniem, jaka jest istotna zmiany. Jeżeli dokonują Państwo dostaw towarów i świadczenia usług z powyższej listy prosimy o zapoznanie się ze zmianami w prawie przedstawionymi poniżej.

Kod GTU  Zakres doprecyzowanych przepisów                Przycznyna/ cel zmiany
GTU_01 Doprecyzowano, że oznaczenie GTU_01 dotyczy tylko napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (CN od 2203do 2208).

Zmiana ma na celu odejście od definicji napoju alkoholowego zawartej w ustawie o podatku akcyzowym, na rzecz definicji zawartej ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy podkreślić, że napój alkoholowy, to napój przeznaczony do spożycia, tym samym oznaczenie to nie obejmuje np. alkoholu skażonego. Dodatkowo identyfikacja tego rodzaju towarów wspierana jest przez określone wprost oznaczenia CN.

GTU_03 Doprecyzowano, iż oznaczenie GTU_03 stosuje się do olejów opałowych nieobjętych kodem GTU 02, olejów smarowych i pozostałych olejów (CN od 27101971 do 27101983 i CN od 27101987do 27101999, z wyłączeniem smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 27101999), olejów smarowych (CN 27102090) oraz preparatów smarowych (CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

Wprowadzona zmiana ma służyć wyeliminowaniu wątpliwości, co do podwójnego przypisywania oznaczeń, tj. GTU_02 i GTU_03 dla tych samych dostaw oleju opałowego. Innymi słowy, oznaczenie GTU_03 nie obejmuje swoim zakresem towarów raportowanych z kodem GTU_02.

GTU_06 Doprecyzowano, iż oznaczenie GTU_06 dotyczy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7, 8, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, a także folii typu stretch określonej w poz. 9 tego załącznika. Wątpliwości budziło raportowanie z symbolem GTU_06 folii stretch, która była w rozporządzeniu wymieniona razem z urządzeniami elektronicznymi.

Doprecyzowano zapis w celu wyjaśnienia wątpliwości, że dostawa folii typu stretch, jeżeli stanowi odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich, również powinna być oznaczana GTU_06. Dla przejrzystości zapisu wyszczególniono ją ze wskazanych w tym przepisie zbiorczo pozycji 7-9 załącznika nr 15 do ustawyo VAT i ujęto odrębnie.

GTU_07 Doprecyzowano, iż oznaczenie GTU_07 dotyczy pojazdów oraz części (CN od 8701 do 8708).

Zmieniono brzmienie przepisu w celu doprecyzowania, że oznaczenie GTU_07 dotyczy wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych, oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN od 8701 do 8708.

GTU_09 Doprecyzowano, iż oznaczenie GTU_09 dotyczy produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – wyłącznie objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37 av ust. 1 ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 974 ze zm.).

Zmieniono brzmienie przepisu poprzez usunięcie sformułowania „leków oraz wyrobów medycznych”. W związku z tym, oznaczenie GTU_09 dotyczy tylko produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy –Prawo farmaceutyczne.

GTU_10 Doprecyzowano, iż oznaczenie GTU_10 dotyczy budynków, budowli i gruntów oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym również zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Dookreślono, że oznaczenie GTU_10 dotyczy nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części (np. sprzedaż lokalu w budynku) i udziałów w prawie własności. Zmiana zapisu nastąpiła w związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi podatników, jakie transakcje należy oznaczać GTU_10, np. czy oznaczenie to stosować również do leasingu finansowego budynku, budowli, gruntów, czy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność. Sprecyzowano, iż wszystkie te czynności (dostawy) powinny być  raportowane z  oznaczeniem GTU_10.

GTU_12 Doprecyzowano, iż oznaczenie GTU_12 dotyczy usług o charakterze niematerialnym tj.:

*doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19),

*w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2),

*prawnych (PKWiU 69.1),

*zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1),

*firm centralnych (PKWiU 70.1),

*marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1),

*badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2),

*w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72),

*oraz w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5).

Zmiana ma charakter porządkujący. MF już dużo wcześniej w objaśnieniach wskazywało, iż usługi niematerialne należy identyfikować w oparciu o klasyfikację PKWiU. Aktualnie kwestię tę uregulowano w przepisach.

W celu wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych doprecyzowano brzmienie zapisu poprzez przypisanie, do wymienionych usług o charakterze niematerialnym objętych oznaczeniem GTU_12, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015. Objęto także tym oznaczeniem usługi audytu finansowego, ponieważ są to usługi tzw. „wrażliwe” często wykorzystywane do podwyższania kosztów.

Doprecyzowano przepis rozporządzenia, w którym była mowa o usługach szkoleniowych. Doprecyzowano, iż GTU_12 obejmuje wszelkie „usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji”, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 85.5, co swoim zakresem obejmuje także usługi edukacyjne, które nie stanowią standardowej usługi szkoleniowej.

 

W sytuacji, świadczenia przez Państwa ww usług i sprzedaży ww. towarów i istnienia wątpliwości, co do obowiązków w raportowaniu GTU, zaleca się kontakt z biurem rachunkowym celem podjęcia koniecznych kroków zmierzających wyjaśnienia Państwa sytuacji podatkowej.

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29.06.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1179).