Nowa ewidencja sprzedaży TAX FREE od 1 stycznia 2022 r.

Od 2022 r. dotychczasowy system TAX FREE, przewidujący obieg dokumentów w wersji papierowej, zostanie zastąpiony obiegiem elektronicznym i elektronicznymi dokumentami. Stąd też od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy uczestniczący w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej oraz prowadzenia elektronicznej ewidencji w systemie TAX FREE. 27 lipca 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie, które określa jakie dane będzie musiała zawierać ta ewidencja i jak ją trzeba będzie prowadzić.

Zarówno do wystawiania dokumentów TAX FREE jak i prowadzenia ewidencji podatnicy będą korzystali z systemu informatycznego TAX FREE, który będzie dostępny w formie e-usługi na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Przedsiębiorca, który chce dokonywać sprzedaży w procedurze TAX FREE, powinien się tam zarejestrować, aby móc korzystać z narzędzi udostępnianych przez MF.

Jak wynika z nowego rozporządzenia, część danych będzie „zaciągała się” automatycznie z wystawionego dokumentu TAX FREE, a część będzie wymagała wpisania ręcznego.

Zasady prowadzenia ewidencji TAX FREE

Dane „zaciągające się” automatycznie Dane, które będą musiały wpisywane ręcznie do ewidencji
1) dane zawarte w dokumencie elektronicznym TAX FREE, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 130
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

2) status dokumentu elektronicznego TAX FREE, nadawany przez system TAX FREE;

3) datę wywozu towarów wynikającą z dokumentu elektronicznego TAX FREE.

1) datę wywozu towarów wynikającą z wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE, potwierdzonego przez właściwy organ celny, przez który towary
zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej – gdy podróżny będzie opuszczał terytorium UE z innego niż Polska kraju UE;

2) wskazanie kraju wywozu towarów ‒ w przypadku wywozu towarów z terytorium Unii Europejskiej, z terytorium
państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju;

3) wysokość dokonanego zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu;

4) datę dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu.

Dane, które nie zapiszą się automatycznie będą musiały być wpisane do ewidencji nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 22 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE – Dz.U. z 2021 r. poz. 1363.

Joanna Dmowska