Podatek od małpek do 2 sierpnia

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml są po raz pierwszy zobowiązani do wniesienia opłaty za zezwolenie oraz do złożenia informacji ALK do 2 sierpnia 2021 r.

Kto jest zobowiązany do niesienia opłaty?

Do zapłaty „podatku od małpek” zobowiązany jest przedsiębiorca posiadający zezwolenie na:

 • obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18%,
 • obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% alkoholu,
 • wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w przypadku wygaśnięcia zezwolenia

zaopatrujący przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

 

        Uwaga!
Opłatę tą należy wnieść niezależnie od opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi zawierającymi do i ponad 18% alkoholu oraz niezależnie od zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych. Jest to opłata dodatkowa.
       

Jak obliczyć opłatę?

Opłata wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, w które zaopatrzono sprzedawcę detalicznego.

Opłata = pojemność opakowania x zawartość % alkoholu x 25 zł x liczba opakowań

Przykład

Przedsiębiorca sprzedał 1000 butelek wódki o pojemności 200 ml o zawartości 40% alkoholu.

Opłata wyniesie:

0,2 x 0,4 x 25 x 100 = 2000 zł

Skorzystaj z kalkulatora i oblicz wysokość opłaty

        Uwaga!
Jeżeli nabywca zwrócił część lub całość zakupionych napojów alkoholowych w małych opakowaniach, to podatnik ma prawo pomniejszyć należną opłatę o kwotę przypadającą na zwrócone napoje.

Obowiązki związane z opłatą

Przedsiębiorca ma obowiązek – w odniesieniu do każdego zezwolenia – do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza:

 • złożyć informację w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml (ALK)
 • obliczyć i wnieść opłatę na rachunek właściwego urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo adres siedziby twojej firmy.
        Uwaga!
W związku z tym, iż 31 lipca 2021 r. przypada w sobotę termin ten upływa 2 sierpnia 2021 r.
       

Informację w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml (ALK) można przygotować w aplikacji dostępnej na https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/alko-form/. Należy ją podpisać podpisem kwalifikowanym.

Za niezłożenie informacji lub brak opłaty grożą sankcje

Brak złożenia informacji lub wniesienia opłaty w terminie do 2 sierpnia może się wiązać z naliczeniem dodatkowej opłaty przez naczelnika urzędu skarbowego. Może ona zostać naliczona w drodze decyzji w wysokości:

 • 2000 zł – w przypadku podmiotów posiadających zezwolenie na obrót hurtowy napojami o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo lub o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;
 • 11 250 zł – w przypadku podmiotów posiadających zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Podstawa prawna:

 • art. 9(2) ust. 17 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).