Jak prosta spółka akcyjna traktowana jest w rachunkowości i w podatkach

PSA to jeden z typów spółek kapitałowych. Odpowiednio ten rodzaj spółek zobowiązany jest do stosowania ustawy o rachunkowości. A to oznacza obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

PSA nie jest dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) wymieniana w definicji spółek kapitałowych czy osobowych (zob. art. 1a pkt 1 i 2 PCC). Tym samym trudno uznać, że obecnie spółki te objęte są podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym od zawarcia umowy PSA i jej zmiany nie powinien być pobierany PCC.

PSA jest natomiast podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Opodatkowanie PSA zasadniczo nie będzie odbiegać od zasad opodatkowania pozostałych spółek kapitałowych. Do przychodów (dochodów) PSA zastosować można jedną z dwóch stawek podatku:

  • 19% podstawy opodatkowania,
  • preferencyjne 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników spełniających kryteria określone przepisami.

PSA, tak jak pozostałe spółki kapitałowe, jest podwójnie opodatkowana. To oznacza, że opodatkowany zostanie najpierw dochód spółki (na zasadach wskazanych wyżej), a dalej zysk wspólników przy jego wypłacie. Wypłacane wspólnikom zyski są opodatkowane zasadniczo na tych samych zasadach, co zyski wspólników innych spółek kapitałowych (sp. z o.o. czy s.a.). Podatek dochodowy od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się wedle ryczałtowej stawki 19%. W przypadku wspólników będących osobami prawnymi możliwe jest także, po spełnieniu dodatkowych warunków, zwolnienie przychodów z dywidend od podatku dochodowego.

Wniesienie do PSA wkładu niepieniężnego zasadniczo stanowi przychód wspólnika w podatku dochodowym, analogicznie jak w przypadku spółki z o.o. czy akcyjnej. Zasada ta znajdzie jednak zastosowanie wyłącznie do wkładu niepieniężnego stanowiącego prawa lub rzeczy zbywalne. Oznacza to, że u wspólników, których wkładem do PSA jest świadczenie pracy lub usług, nie powstanie przychód z tytułu wniesienia takiego wkładu. Wolne od podatku dochodowego są także wkłady niepieniężne, jeżeli przedmiotem takiego wkładu jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.