Zwolnienie z VAT dla usług najmu po zmianach od 23 lipca 2021 r.

W związku z utworzeniem społecznych agencji najmu rozszerzono zakres zwolnienia z VAT dla usług najmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Ich najem na rzecz tych instytucji również korzysta ze zwolnienia z VAT.

Od 23 lipca 2021 r. ze zwolnienia z VAT korzystają usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na:

  • cele mieszkaniowe lub
  • rzecz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2195 ze zm.).

Społeczną agencją najmu jest podmiot prowadzący – w celu tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej – działalność polegającą na dzierżawie lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowaniu tych lokali lub tych budynków osobom fizycznym wskazanym przez gminę na zasadach określonych w ustawie.

Społeczna agencja najmu może działać w formie:

1) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu,

2) fundacji,

3) stowarzyszenia,

4) spółdzielni socjalnej.

Podstawa prawna:

  • art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1243

Oprac. Joanna Dmowska