Dopłaty dla pracowników bez podatku i ZUS?

Nieubłaganie zbliża się już okres szkolny, a tym samym szereg pracodawców rozważa możliwość dofinansowania pracownikom wyprawki szkolnej dla dzieci, czy też zrekompensowania kosztów kolonii dzieci. Jak z punktu widzenia podatkowego wygląda kwestia takich dopłat?

Dopłaty do wypoczynku dla dzieci i młodzieży

1. PIT

Pracodawcy mają możliwość dokonywania dopłat dla pracowników np. do kolonii dzieci. Dopłaty te mogą być dokonane w ramach środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ale także z innych źródeł np. środków obrotowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala jednak na zwolnienie dopłat do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:

 • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
 • z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł.
        Uwaga!
W roku 2021 limit 2000 zł został podniesiony do wysokości 3000 zł, co wynika ze szczególnych rozwiązań w związku z COVID-19.

2. ZUS

Z kolei z punktu widzenia składek na ubezpieczenia ZUS korzystne dla pracodawcy jest wypłacanie tych świadczeń albo z ZFŚS, albo z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego. Tym samym w przypadku pracodawców, którzy ZFŚS nie tworzą, a mają fundusze utworzona na cele socjalno-bytowe, w 2021 r. możliwe jest dokonywania dopłat do wysokości 1550,25 zł.

        Pamiętaj!
W przypadku dopłat kolonii i wczasów przez pracodawców, którzy dokonają takich świadczeń z ZFŚS albo z funduszy do wysokości odpisu nie będzie konieczne naliczenia składek ZUS.

 

Dopłaty do podręczników

1. PIT

Pracodawcy mają także możliwość dokonania wypłaty świadczeń na podręczniki. W takiej sytuacji zwolniona z PIT jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł.

        Uwaga!
W roku 2021 limit 1000 zł został podniesiony do wysokości 2000 zł, co wynika ze szczególnych rozwiązań w związku z COVID-19.

Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

        Uwaga!
Limit dotyczy wszystkich świadczeń wypłacanych w ten sposób w roku podatkowym, zatem jeśli dokonano już wypłaty świadczeń dla pracowników, to należy je sumować i jedynie do wysokości limitu podlegać będą zwolnieniu z podatku.

2. ZUS

Z punktu widzenia składek ZUS, pracodawcy, którzy dokonają dopłat do podręczników z ZFŚS niezależnie od ich wysokości nie będą zobowiązani do naliczenia składek ZUS. Z kolei w przypadku, gdy dokonują wypłaty świadczenia z funduszy socjalno-bytowych to zwolnienie z naliczenia składek ZUS będzie do wysokości odpisu tj. 1550,25 zł w roku 2021.

Przykład

W roku 2021 pracownik otrzymał z zakładu pracy z ZFŚS dopłatę do kolonii dziecka zorganizowaną przez zewnętrzną firmę w wysokości 4000 zł. Oprócz tego otrzymał dopłatę do podręczników w kwocie 1000 zł. Jak powinien postąpić pracodawca z wypłatą takiego świadczenia?

Pracodawca w odniesieniu do kolonii nie będzie zobowiązany do pobierania podatku PIT oraz składek ZUS, z uwagi na fakt wypłaty świadczenia z ZFŚS. Wypłacone świadczenie na kolonię nie wlicza się do limitu świadczeń w kwocie 2000 zł, gdyż korzysta z odrębnego zwolnienia.

Z kolei w odniesieniu do podręczników, z uwagi na fakt, iż kwota 1000 zł nie przekracza limitu 2000 zł w roku podatkowym, pracodawca również nie ma obowiązku pobrania podatku dochodowego od wypłaconego świadczenia. Dodatkowo świadczenie będzie korzystało ze zwolnienia z naliczenia składek ZUS.

Podstawa prawna:

 • art. 21 ust. 1 pkt 67, art. 21 ust. 1 pkt 78, art. 52l ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)
 • art. 5 ust. 2, art. 5j ustawy z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 746 ze zm.)
 • § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).