Wszystkie wyroby medyczne opodatkowane stawką 8%

Obniżona do 8% stawka VAT ma zastosowanie do wszystkich wyrobów medycznych. Nie tylko tych objętych ustawą o wyrobach medycznych, ale też objętych rozporządzeniem unijnym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Zmiany weszły w życie wstecznie od 26 maja 2021 r.

Dla zapewnienia jednolitego opodatkowania VAT wszystkich wyrobów medycznych w załączniku do rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek, zawierającym wykaz towarów i usług objętych stawką 8% wymienione zostały w:

  • poz. 6 – wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, systemy i zestawy zabiegowe, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • poz. 7 – usługi napraw i konserwacji wyrobów z poz. 6 (bez względu na PKWiU),
  • poz. 8 – usługi udzielenia licencji lub inne usługi o podobnym charakterze w stosunku do wyrobów, o których mowa w poz. 6 (bez względu na PKWiU).

Dodanie tych pozycji stanowi uzupełnienie poz. 13, 69 i 73 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, które odnoszą się wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie obejmują natomiast wyrobów, do których stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

Stawka do 8% ma zastosowanie do:

  • dostaw, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wymienionych w poz. 6 załącznika do rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek oraz
  • świadczenia usług wymienionych w poz. 7 i 8 załącznika rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek

dokonanych od 26 maja 2021 r. Data stosowania opisanej preferencji skorelowana jest z datą wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

W przypadku dokonania transakcji, których przedmiotem były ww. towary i usługi, w okresie od 26 maja 2021 r. do 4 listopada 2021 r. i opodatkowania ich stawką 23%, podatnicy mogą dokonać korekty zmniejszającej VAT do 8%. W przypadku importu towarów podatnikowi nie będzie jednak przysługiwał zwrot nadpłaconego podatku, jeżeli kwota ta pomniejszyła kwotę podatku należnego, czyli została odliczona. Jeżeli VAT nie został odliczony można wystąpić do naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej różnicę między kwotą podatku w prawidłowej wysokości a kwotą podatku już określoną.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 5 listopada 2021 r. ale ma zastosowanie do dostaw, importu i WNT tych wyrobów dokonanych od 26 maja 2021 r.

PODSTAWA PRAWNA:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG – Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.

  • rozporządzenie Ministra Finansów z 29 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych – Dz.U. z 2021 r. poz. 2013

Oprac. Joanna Dmowska