Ewidencja miesięcznego przychodu ze sprzedaży – nowy obowiązek dla podmiotów handlujących w niedziele

Sklepy handlujące w niedziele w lutym 2022 r. do 20 marca 2022 r. muszą sporządzić po raz pierwszy ewidencję miesięcznego przychodu ze sprzedaży. Jej celem jest wykazanie, że przeważająca działalność placówki stanowi co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni zwalnia z zakazu handlu w niedziele i święta m.in. podmioty, których przeważająca działalność polega na handlu: kwiatami, pamiątkami lub dewocjonaliami, prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi.

Zakaz nie obowiązuje także:

  • w placówkach pocztowych, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych,
  • w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna,
  • na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi.

Obowiązek prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży

Od 1 lutego 2022 r. każdy, kto prowadzi handel w niedziele i święta w oparciu o wymienione wyżej wyjątki powiązane z tzw. przeważającą działalnością, musi wykazać, że 40% przychodów pochodzi z tego rodzaju działalności. W tym właśnie celu powinien prowadzić ewidencję miesięcznego przychodu ze sprzedaży. Na jej podstawie inspektor pracy będzie mógł sprawdzić, czy dana placówka handlowa spełnia kryteria określone w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta.

Sposób prowadzenia takiej ewidencji określa rozporządzenie w sprawie ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży. Wpisów należy dokonywać w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty i umożliwiający identyfikację osób dokonujących tych wpisów, w porządku chronologicznym.

Rozporządzenie określa także, że ewidencję za dany miesiąc należy sporządzić nie później niż do 20 dnia każdego następnego miesiąca. Tak więc sklepy handlujące w lutym 2022 r. pierwszą ewidencję miesięcznego przychodu ze sprzedaży powinny sporządzić do 20 marca 2022 r.