Składka zdrowotna w roku 2022 – działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym

Rok 2022 przyniósł ogromne zmiany w związku z naliczaniem i rozliczaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozliczanie składki zdrowotnej obecnie jest bardziej skomplikowane, a także wymaga większej czujności i dokładności w rozliczaniu przychodów i kosztów z działalności, gdyż to właśnie one mają decydujący wpływ na jej wysokość.

Najistotniejsze zmiany w zakresie rozliczania składki zdrowotnej to:

  • Składka zdrowotna nie jest już wartością zryczałtowaną i może się zmieniać co miesiąc w zależności od wybranej formy jej rozliczania
  • Zmienność ustalania wysokości składki zdrowotnej wymaga comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowej do ZUS, wraz z wskazaniem różnicy między przychodami a kosztami oraz podstawy wymiaru naliczenia składki zdrowotnej
  • Składka zdrowotna nie podlega odliczeniu od podatku
  • W przypadku opodatkowania dochodów podatkiem liniowym – stawka wynosi 4,9% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • Termin opłacania składek na ubezpieczenia ZUS – jest to 20 dzień kolejnego miesiąca, za który ustalone jest składka np. składkę ZUS ustaloną za m-c marzec 2022 opłacają Państwo do 20 kwietnia 2022
  • Ustalono rok składkowy, który trwa od 1 lutego 2022 do 31 stycznia 2023

Większość nałożonych obowiązków związanych ze składką zdrowotną w Państwa imieniu nadzoruje i rozlicza Biuro Rachunkowe, niemniej jednak bardzo ważne jest, żeby Państwo znali obowiązujące zasady i dodatkowe obowiązki w tym zakresie.

Składka zdrowotna w roku 2022 uzależniona jest od wysokości przychodów i kosztów uzyskanych z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, w sytuacji, gdy różnica między przychodami a kosztami jest ujemna ( strata ) lub niższa niż kwota 3.010,00 zł – jako podstawę przyjmuje się kwotę 3.010,00 i składka na ubezpieczenie zdrowotne nie może w tej sytuacji być niższa niż 9% z kwoty 3.010,00 – czyli 270,90 złotych

UWAGA!!!

Po zakończeniu roku, zobowiązani są Państwo do złożenia rozliczenia rocznego składki zdrowotnej.

SPECJALNY WNIOSEK I SPECJALNY TERMIN

Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej odbędzie się tylko i wyłącznie na specjalny wniosek w formie elektronicznej złożony płatnika składek. Brak wniosku, będzie oznaczał brak zwrotu, czyli utratę nadpłaconych środków finansowych. TERMIN na złożenie wniosku – to tylko 1 miesiąc od upływu terminu złożenia rozliczenia rocznego. 

Podsumowując:

W związku z tak rozbudowanymi i skomplikowanymi metodami ustalania składki zdrowotnej, informujemy, że każda zmiana w zakresie Państwa przychodów lub kosztów wpływa na wysokość składki zdrowotnej, dlatego bardzo ważne jest, żeby Państwo terminowo dostarczali kompletną dokumentację księgową do Biura Rachunkowego, a także niezwłocznie poinformowali Biuro Rachunkowe o brakach w dokumentacji.

Dostarczenie dokumentów po terminie, będzie wiązało się z korektami zarówno pod względem ustalenia prawidłowej zaliczki na podatek dochodowy, jak również korektami w zakresie rozliczeń ZUS.

Błędne rozliczenia ZUS, mogą skutkować zaległościami w opłacaniu składek na ubezpieczenia, a to może spowodować utratę ochrony z ubezpieczenia chorobowego.

Podstawa prawna:

  • art. 79art. 79a ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).