Polski Ład 2.0. – likwidacja ulgi dla klasy średniej

Od 1 lipca 2022 r. zostanie zlikwidowana ulga dla klasy średniej. Z ulgi tej mogli korzys­tać pracownicy oraz przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej uzyskujący miesięcznie przychody/dochody od 5701 zł do 11 141 zł, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. Formą rekompensaty za zlikwidowanie tej ulgi będzie obniżenie od 1 lipca 2022 r. stawki PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17% do 12%.

Wraz z likwidacją ulgi dla klasy średniej zostanie wprowadzone zabezpieczenie dla podatników, którzy stracą na likwidacji tej ulgi, mimo obniżenia stawki PIT z 17% do 12%. Dzięki niemu, jeżeli podatek należny za 2022 r. wynikający z zeznania będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 r., właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwróci podatnikowi kwotę tej różnicy. Hipotetyczny podatek należny będzie obliczony według przepisów obowiązujących w PIT przed 1 lipca 2022 r. Zwrot wyliczonej różnicy będzie dokonywany z urzędu, bez wniosku podatnika, w trybie bezdecyzyjnym. Każdy podatnik, u którego wystąpi kwota różnicy do zwrotu, otrzyma od właściwego naczelnika urzędu skarbowego informację o wystąpieniu kwoty różnicy w terminie 21 dni od dnia złożenia zeznania. Informacja ta nie będzie podlegać zaskarżeniu.

Podatnik, który uzna, że nie otrzymał należnej kwoty zwrotu różnicy albo otrzymał zwrot w kwocie niższej od należnej, będzie mógł złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o zwrot kwoty różnicy. Jeśli wniosek będzie zasadny, organ podatkowy dokona zwrotu kwoty różnicy w trybie bezdecyzyjnym. W przypadku niezasadności wniosku organ podatkowy wyda decyzję o odmowie zwrotu, która będzie zaskarżalna na ogólnych zasadach.

Podatnik, który otrzyma zwrot kwoty różnicy nienależnie, będzie obowiązany do zwrotu tej kwoty w terminie 30 dni. W przypadku niedokonania zwrotu w tym terminie organ podatkowy wyda decyzję, w której określi obowiązek zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Po upływie tego terminu kwotę podlegającą zwrotowi będzie się traktowało jak zaległość podatkową.

Analogiczne zasady postępowania będą stosowane w przypadku złożenia korekty zeznania i wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w innej wysokości niż wynikająca z zeznania albo korekty.

Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Uchylonych przepisów o uldze dla klasy średniej nie będzie się stosowało do przychodów/dochodów uzyskanych przez pracowników i przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r. To oznacza, że ulga ta nie będzie miała zastosowania przy rozliczeniu podatkowym za 2022 r. do dochodów z całego 2022 r. W to miejsce zostanie zastosowana niższa – 12% – stawka PIT.

Pracodawcy nie powinni stosować ulgi dla klasy średniej przy obliczaniu zaliczek na PIT od dochodów uzyskanych przez pracowników od 1 lipca 2022 r.

Pracownicy uzyskujący przychody ze stosunku pracy z zagranicy, którzy samodzielnie odprowadzają od nich zaliczkę na PIT, ulgi dla klasy średniej nie powinni stosować do dochodów uzyskanych od 1 lipca 2022 r.

Przedsiębiorcy nie powinni stosować ulgi dla klasy średniej począwszy od zaliczki należnej za czerwiec 2022 r. albo za drugi kwartał 2022 r.

Przygotowanie do zmian

Krok 1. Upewnij się, że pracownicy służb płacowych wiedzą o likwidacji ulgi
dla klasy średniej

Pracodawcy oraz podmioty prowadzące biura rachunkowe powinni dopilnować, aby zatrudnieni przez nich pracownicy, odpowiedzialni za pobór zaliczek na PIT od wypłacanych wynagrodzeń, zostali poinformowani o likwidacji ulgi dla klasy średniej. Dzięki temu unikną ewentualnych nieprawidłowości w postaci pobierania zaliczek na PIT w błędnej wysokości, a co za tym idzie konieczności dokonywania w przyszłości korekty dokumentów składanych do urzędu skarbowego oraz do ZUS.

Również przedsiębiorcy, którzy rozliczają się samodzielnie, powinni zapoznać się ze zmianami w omawianym zakresie. Pozwoli im to na odprowadzanie zaliczek na PIT w prawidłowej wysokości.

Krok 2. Sprawdź oprogramowanie płacowe

Podatnicy, którzy obliczają wynagrodzenia przy użyciu programów płacowych, oraz przedsiębiorcy korzystający z programów komputerowych do rozliczania PIT powinni upewnić się, że oprogramowanie, którym dysponują, zostało zaktualizowane pod kątem likwidacji ulgi dla klasy średniej.

Krok 3. Powiadom (w sposób zwyczajowo przyjęty w Twojej organizacji, np. poprzez firmowy intranet) pracowników o zmianach mających wpływ na ich wynagrodzenie netto

Pozwoli to uniknąć nadmiernej liczby pytań absorbujących osoby zajmujące się z Twojego upoważnienia sprawami kadrowo-płacowymi.

Podstawa prawna:

  • art. 1 pkt 10 lit. a tiret pierwszy i lit. b oraz pkt 34 lit. a, lit. c i lit. e, art. 18 ust. 1-3, art. 23 ust. 4, art. 25 ust. 2, art. 26 ustawy nowelizującej z 9 czerwca 2022 r.