Odpis na zfśs w 2023 r.

W 2023 r. nie zmieni się podstawa odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Nadal będzie on naliczany od kwoty 4434,58 zł. Oznacza to, że w przyszłym roku odpis podstawowy na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach wyniesie 1662,97 zł.

Trwają prace nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Zamrożenie świadczeń socjalnych

W projekcie ustawy zaproponowano zamrożenie świadczeń socjalnych. W tym celu przewidziano nowelizację ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Do tej ustawy dodano nowy art. 5l. Zgodnie z jego treścią w 2023 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r.

Oznacza to, że w przyszłym roku – tak jak w 2022 r. – podstawą naliczania odpisu na zfśs będzie kwota 4434,58 zł.

Odpisy i zwiększenia w 2023 r.

Jeżeli omawiany projekt ustawy nie ulegnie zmianie, to w 2023 r. odpis na zfśs wyniesie:

  • 1662,97 zł na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy,
  • 2217,29 zł na pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze,
  • 221,73 zł na młodocianego w I roku nauki,
  • 266,07 zł na młodocianego w II roku nauki,
  • 310,42 zł na młodocianego w III roku nauki.

Ponadto w 2023 r. na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, fundusz będzie można zwiększyć o 6,25%, czyli o 277,16 zł. O taką samą kwotę będzie można zwiększyć fundusz na każdego emeryta lub rencistę, nad którym pracodawca sprawuje opiekę socjalną. Również pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy, będą mogli zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5%, czyli o kwotę 332,59 zł, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

Świadczenie urlopowe

W 2023 r. maksymalna wysokość świadczenia urlopowego także pozostanie bez zmiany. Świadczenie to nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego dla danego rodzaju zatrudnienia. Tak więc w przyszłym roku świadczenie urlopowe wyniesie:

  • 1662,97 zł dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy,
  • 2217,29 zł dla pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze,
  • 221,73 zł dla pracownika młodocianego w I roku nauki,
  • 266,07 zł dla pracownika młodocianego w II roku nauki,
  • 310,42 zł dla pracownika młodocianego w III roku nauki.

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 4, art. 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 923

obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2019 r. i w drugim półroczu 2019 r. – M.P. z 2020 r. poz. 195

art. 25 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 – opublikowany 30 sierpnia 2022 r. na www.legislacja.gov.pl

Oprac. Tomasz Kowalski