15 października – ostateczny czas na złożenie sprawozdań do KRS i MSiG

Jednostki, które zatwierdziły swoje sprawozdania finansowe za 2021 r. ostatniego dnia przewidzianego przepisami tj. 30 września 2022 r. – mają czas do 15 października 2022 r. na złożenie wymaganych dokumentów w rejestrze sądowym lub do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS

Ustawa o rachunkowości wskazuje (art. 69 ust. 1 uor), że kierownik jednostki wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS ma obowiązek złożyć we właściwym rejestrze sądowym (KRS):

 • roczne sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu,
 • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
 • sprawozdania z działalności – w przypadku jednostek, które są zobowiązane do sporządzenia takiego sprawozdania

– w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Tym samym jednostki, które w związku z przesunięciami terminów zatwierdziły swoje sprawozdania finansowe za 2021 r. w ostatnim przewidzianym prawem terminie tj. 30 września 2022 r. powinny złożyć wymienione wyżej dokumenty do KRS do 15 października 2022 r. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone tym terminie, to należy je złożyć w KRS dwukrotnie, tj. w ciągu 15 dni po tym terminie (tj. 15 października 2022 r.), a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z wymaganymi dokumentami.

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do Monitora Sądowego i Gospodarczego

Ustawa o rachunkowości (art. 70 ust. 1 uorart. 69 ust. 1) przewiduje, że kierownik jednostki, niepodlegającej wpisowi do rejestru sądowego ale zobowiązanej do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego ma obowiązek złożyć to sprawozdanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia tego sprawozdania. Do ogłoszenia należy złożyć:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej,
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • sprawozdanie z badania oraz
 • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Tym samym jednostki, które w związku z „covidowymi” przesunięciami terminów zatwierdziły swoje sprawozdania finansowe za 2021 r. w ostatnim przewidzianym prawem terminie tj. 30 września 2022 r. powinny złożyć wymienione wyżej dokumenty do ogłoszenia w MSiG do 15 października 2022 r.

Podstawa prawna:

 • art. 70 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U z 2021 r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1488