Zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych

Zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych które wejdą w życie od 1 marca 2023 r.

Czego dotyczą zmiany

Na czym polegają zmiany

Uwagi redakcji

Zmiany od 1 marca 2023 r.

Uchylenie obowiązku przekazywania do KAS papierowych wypisów aktów notarialnych

Notariusze jako płatnicy PCC zostaną zwolnieni z obowiązku przekazywania organom KAS papierowych wypisów aktów notarialnych dotyczących czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego (uchylono art. 10 ust. 3a pkt 3 ustawy o PCC).

Notariusze nadal pozostali obciążeni obowiązkiem przekazywania tych dokumentów w formie elektronicznej (zmiany w tym zakresie wprowadzono w Ordynacji podatkowej).

Zmiana treści upoważnienia ustawowego

W związku z likwidacją obowiązku przekazywania papierowych wypisów aktów notarialnych dostosowano treść upoważnienia ustawowego dla Ministra Finansów zawartego w art. 10 ust. 4 ustawy o PCC (uchylenie art. 10 ust. 4 pkt 3 ustawy o PCC). Zmiana treści upoważnienia ustawowego wpływa na ważność przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tego upoważnienia. Chodzi o rozporządzenie Ministra Finansów z 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1999).

Ustawodawca – w przepisach przejściowych do nowelizacji – postanowił, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy o PCC zachowają moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie zmienionego upoważnienia ustawowego, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r., i mogą być w tym czasie zmieniane.

Oznacza to, że MF wyda nowe rozporządzenie wykonawcze na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy o PCC.

Do tego czasu nadal będzie obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1999)

– nie dłużej jednak niż do końca 2023 r. (z zastrzeżeniem, że może być w tym czasie zmieniane).

Podstawa prawna:

  • art. 8, art. 26 ust. 2, art. 27 pkt 7 ustawy z 7 października 2022 r.

  • art. 10 ust. 3a pkt 3 i ust. 4 pkt 3 z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 111; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 655 – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 7 października 2022 r.