Zamrożenie odpisu na zfśs w 2023 r.

W 2023 r. odpis na zfśs będzie dokonywany od tej samej kwoty bazowej, jaka obowiązywała w 2022 r. wynoszącej 4434,58 zł. Takie rozwiązanie przewiduje uchwalona przez Sejm 4 listopada 2022 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (tzw. ustawa okołobudżetowa).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2023 r. zostanie utrzymany na poziomie z 2022 r., czyli podstawę jego obliczenia będzie stanowić przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszone przez Prezesa GUS, czyli kwota 4434,58 zł.

Wysokość świadczenia urlopowego dla pracowników, których pracodawca nie będzie zobowiązany do utworzenia funduszu w 2023 r. wyniesie 1662,97 zł (w przypadku normalnych warunków pracy) lub 2217,29 zł (w przypadku warunków szczególnych). Wskazane kwoty dotyczą pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli prawo do świadczenia nabędzie pracownik zatrudniony na część etatu, przysługuje mu odpowiednia część ww. kwoty.

Wysokość odpisu podstawowego i odpisów dodatkowych (nieobowiązkowych) na zfśs w 2023 r. na podstawie ustawy okołobudżetowej na 2023 r. uchwalonej przez Sejm 

Osoba, na którą jest dokonywany odpis

Wysokość odpisu podstawowego

na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach (37,5%)

1662,97 zł

na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych (50%)

2217,29 zł

na jednego pracownika młodocianego:

w pierwszym roku nauki (5%)

w drugim roku nauki (6%)

w trzecim roku nauki (7%)

266,07 zł
310,42 zł
354,77 zł

Osoby, na które jest dokonywane dobrowolne zwiększenie

Zwiększenie odpisu podstawowego

na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczący lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

277,16 zł

Osoby, na które jest dokonywane dobrowolne zwiększenie

Zwiększenie funduszu

na każdego uprawnionego do opieki socjalnej emeryta i rencistę, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, nad którymi pracodawca sprawuje opiekę socjalną, fundusz może być zwiększony o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

277,16 zł

na każdą zatrudnioną osobę fundusz można zwiększyć o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem przeznaczenia całości tych zwiększeń na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę

332,59 zł

Wprowadzona została też podstawa prawna dla podwyższenia w 2023 r. kwoty środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na Krajowy Fundusz Szkoleniowy – do wysokości ok. 277,5 mln zł.

Źródło: www.sejm.gov.pl