TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ w 2023 roku Część VIII. Świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

 

Lp. Rodzaj wykonywanego zawodu Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie Stawka
1 2 3 4
1 Lekarz i lekarz dentysta do 48

powyżej 48 do 96

powyżej 96

19,30 zł za każdą godzinę

926,40 zł + 25,60 zł za każdą godzinę ponad 48

2155,20 zł

2 Felczer 5,80 zł za każdą godzinę
3 Technik dentystyczny do 24

powyżej 24 do 96

powyżej 96

16,90 zł za każdą godzinę

405,60 zł + 22,00 zł za każdą godzinę ponad 24

1989,60 zł

4 Pielęgniarka, położna 2,00 zł za każdą godzinę

Objaśnienia:

  1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.
  2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.
  3. Stawki nie dotyczą działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.