TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ w 2023 roku Część IX. Świadczenie usług weterynaryjnych

Rodzaj wykonywanego zawodu Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie Stawka
1 2 3
Lekarz weterynarii:
a) do 48 10,90 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96 523,20 zł + 13,00 zł za każdą godzinę
ponad 48
powyżej 96 1147,20 zł
b) 559,60 zł

Objaśnienia:

  1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.
  2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.
  3. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.
  4. Stawka określona w lit. b dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej.
  5. Stawki nie dotyczą działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.