TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ w 2023 roku Część X. Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie usług miesięcznie Stawka
1 2
do 48

powyżej 48 do 96

powyżej 96

2,00 zł za każdą godzinę

96,00 zł + 4,30 zł za każdą godzinę ponad 48

302,40 zł

Objaśnienie:

Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.