Jak oskładkować umowę zlecenia w zbiegu z pracą etatową

 Firma zamierza zatrudnić od 1 grudnia 2022 r. 3 zleceniobiorców. Osoby te są jednocześnie zatrudnione na podstawie umowy o pracę w innej firmie. Do jakich ubezpieczeń powinniśmy zgłosić te osoby?

Jeżeli z tytułu umowy o pracę w innej firmie zleceniobiorcy uzyskują (lub mają zagwarantowane) co najmniej minimalne wynagrodzenie, wówczas z tytułu umowy zlecenia obowiązkowe jest tylko ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli jednak umowa zlecenia byłaby wykonywana na rzecz pracodawcy, wówczas przychód uzyskany z jej tytułu jest w pełni oskładkowany, jak przychód ze stosunku pracy, a rolę płatnika składek pełni nie zleceniodawca, lecz pracodawca.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które wykonują także umowę zlecenia w innej firmie (jeśli w ramach tej umowy nie wykonują pracy na rzecz własnego pracodawcy), podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tylko z umowy o pracę. Jest to uzależnione od wysokości wynagrodzenia z umowy o pracę – pracownik musi miesięcznie osiągać z umowy o pracę co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia (3010 zł w 2022 r., w 2023 r. do czerwca – 3490 zł, a od lipca do grudnia – 3600 zł). Natomiast w sytuacji gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy o pracę, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest niższa od wynagrodzenia minimalnego, osoba wykonująca dodatkowo umowę zlecenia będzie podlegała również ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia (emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu – obowiązkowo, chorobowemu – dobrowolnie).
Składka na ubezpieczenie zdrowotne zawsze jest obowiązkowa z każdej zawartej umowy (art. 82 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Przykład

Wojciech K. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w firmie cateringowej, w wymiarze 1/2 etatu, z miesięcznym wynagrodzeniem 2500 zł. Od 1 grudnia br. zamierza zawrzeć także umowę zlecenia z właścicielem restauracji, w której będzie pracował jako kelner. Z tytułu umowy zlecenia będzie otrzymywał miesięcznie wynagrodzenie w kwocie 2350 zł. W tym przypadku Wojciech K. będzie objęty ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym z umowy o pracę i umowy zlecenia, ponieważ wynagrodzenie z umowy o pracę jest niższe od minimalnego wynagrodzenia (3010 zł).