Współczynnik ekwiwalentowy w 2023 r.

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym. W 2023 r., tak jak w 2022 r., dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wyniesie on co do zasady 20,92.

Współczynnik urlopowy jest obliczany dla danego roku i stosowany przy ustalaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, do którego prawo powstało w tym roku. Nie ma przy tym znaczenia, za jaki rok czy lata przysługuje niewykorzystany urlop, za który nastąpi wypłata ekwiwalentu.

PRZYKŁAD

Załóżmy, że pracodawca w styczniu 2023 r. wypłaci jednemu z pracowników ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za lata 2021-2022. Do obliczenia jego wysokości musi przyjąć współczynnik ekwiwalentowy obowiązujący w 2023 r.

Współczynnik ten jest też wykorzystywany przy obliczaniu wynagrodzeń, odszkodowań czy innych należności ustalanych w wysokości wynagrodzenia za 1 dzień lub wielokrotności wynagrodzenia za 1 dzień (§ 2a rozporządzenia w sprawie ustalania wynagrodzeń).

Ustalanie wysokości współczynnika ekwiwalentowego

Aby prawidłowo obliczyć współczynnik ekwiwalentowy, należy:

Krok 1. Od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku:

  • niedziel,
  • świąt oraz
  • dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy.

Zatem obliczając współczynnik na 2023 r. (jeżeli sobota jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy), należy uwzględnić:

  • 53 niedziele,
  • 9 dni ustawowo wolnych od pracy (świątecznych, przypadających w innym dniu niż niedziela),

Tabela 1. Dni ustawowo wolne od pracy w 2023 r.

Święto Dzień tygodnia w 2023 r.
Nowy Rok 1 stycznia (niedziela)
Święto Trzech Króli 6 stycznia (piątek)

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

9 kwietnia (niedziela)
drugi dzień Wielkiej Nocy 10 kwietnia (poniedziałek)
święto państwowe (Święto Pracy) 1 maja (poniedziałek)
Święto Narodowe Trzeciego Maja (Święto Konstytucji) 3 maja (środa)
pierwszy dzień Zielonych Świątek (Zesłanie Ducha Świętego) 21 maja (niedziela)
święto Bożego Ciała 8 czerwca (czwartek)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (i Święto Wojska Polskiego) 15 sierpnia (wtorek)
Wszystkich Świętych 1 listopada (środa)
Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada (sobota)
pierwszy dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia (poniedziałek)
drugi dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia (wtorek)
  • 52 wolne soboty.

[365 dni – (53 niedziele + 9 dni świątecznych + 52 soboty)] = 251.

Krok 2. Wynik otrzymany w kroku 1 podzielić przez 12.

251 : 12 = 20,92 (współczynnik dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy).

Krok 3. Wysokość współczynnika ekwiwalentowego obniżyć do wymiaru etatu pracownika, któremu przysługuje ekwiwalent urlopowy:

20,92 x wymiar etatu, w jakim pracownik jest zatrudniony.