Wypłata środków z PPK a rezygnacja

 

  • Środki, zgromadzone w PPK, to prywatne pieniądze uczestników, z których mogą skorzystać w każdej chwili. Warto wiedzieć, że wypłata środków nie oznacza rezygnacji z dalszego oszczędzania, a rezygnacja nie wiąże się z wypłatą pieniędzy.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe to program dobrowolny dla pracowników. W każdym momencie można do niego przystąpić i w każdym złożyć rezygnację z oszczędzania. W każdej chwili można także wypłacić zgromadzone pieniądze.
  • Rezygnacja z oszczędzania w PPK
  • Rezygnację z oszczędzania w PPK składa się pracodawcy. Od momentu złożenia rezygnacji nie może on już naliczać i pobierać składek. Tym samym pracownik nie otrzyma już niestety kolejnych wpłat od pracodawcy i państwa. Oczywiście, w każdej chwili do oszczędzania w PPK można wrócić, składając pracodawcy odpowiedni wniosek. Jedyny wyjątek – do programu nie będzie mógł przystąpić pracownik, który ukończy 70 lat.
  • Rezygnacja z oszczędzania w PPK nie oznacza wypłaty pieniędzy – środki nadal będą na rachunku uczestnika PPK.
  • Wypłata i zwrot oszczędności
  • Ze zgromadzonych środków uczestnik PPK może skorzystać w każdej chwili. Jeśli uczestnik dokonuje wypłaty przed 60. rokiem życia na dowolny cel, taką operację nazywa się „zwrotem”. Zazwyczaj można dokonać zwrotu z poziomu rachunku PPK, składając odpowiednią dyspozycję i podając numer rachunku, na jaki mają być przelane pieniądze. Zwrot obejmuje całość zgromadzonych środków – nie można wypłacić ich w części. Trzeba jednak pamiętać, że zwrot środków wiąże się z pewnymi potrąceniami, o których można przeczytać tutaj. Nie ma limitów, jeśli chodzi o zwroty – można ich dokonywać tak często, jak się potrzebuje.

Uczestnik programu może także wypłacić środki na wkład własny do kredytu hipotecznego oraz w przypadku poważnego zachorowania – bez żadnych potrąceń. Niezależnie od tego, czy dokonuje się zwrotu czy wypłaty na cel szczególny, wypłata środków nie oznacza rezygnacji z dalszego oszczędzania. Rachunek uczestnika PPK nadal będzie zasilany wpłatami własnymi oraz pracodawcy, a także dopłatami państwa. Wyjątkiem jest wypłata po osiągnięciu 60. roku życia – automatycznie wiąże się ona z zakończeniem wpłat na rachunek PPK