Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

WAŻNE

Najpierw trzeba zaewidencjonować sprzedaż na kasie rejestrującej, następnie w ewidencji korekt i dopiero potem w JPK

Aby uniknąć sankcji, nie wystarczy samo zaewidencjonowanie faktury. Najpierw należy naprawić błąd (sprzedaż z pominięciem kasy). W tym celu trzeba zaewidencjonować sprzedaż na kasie, a następnie dokonać zapisów w ewidencji korekt i na ich podstawie zapisać sprzedaż w JPK. Natomiast fakturę należy zaewidencjonować z kodem FP.

WAŻNE
Jak ująć na kasie fiskalnej sprzedaż wcześniej nie zarejestrowaną dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej?

Kasy rejestrujące nie pozwalają na dokonanie wstecznego zapisu. Dlatego niewykazaną sprzedaż należy zaewidencjonować na bieżąco na kasie rejestrującej oraz ująć w odrębnej ewidencji korekt z krótkim opisem, że sprzedaż ta została zaewidencjonowana z opóźnieniem, oraz dołączyć oryginał paragonu fiskalnego.

Jeśli do zaewidencjonowania sprzedaży doszło w innym miesiącu niż miesiąc, w którym dokonano sprzedaży, to na podstawie ewidencji korekt należy obniżyć wartość sprzedaży z raportu kasowego w miesiącu, w którym zaewidencjonowano ją na kasie. Można to zrobić na dwa sposoby:

– dokonać jednego zapisu w JPK, wpisując na podstawie raportu kasowego wartość sprzedaży obniżoną już o kwotę korekty, albo

– dokonać dwóch wpisów: jednego na podstawie raportu kasowego, a drugiego na podstawie ewidencji korekt.

Następnie należy zwiększyć sprzedaż w miesiącu, w którym faktycznie miała miejsce, dokonując wpisu na podstawie ewidencji korekt z oznaczeniem RO.

Natomiast faktura powinna zostać zaewidencjonowana w miesiącu jej wystawienia, z kodem FP.

POWOŁANE INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH:

  • pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 maja 2022 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.75.2022.2.AMA)