Czynny żal

Kary grzywny za wykroczenie skarbowe Podatnik może  uniknąć, gdy złoży tzw. czynny żal. Z art. 16 Kodeksu karnego skarbowego wynika, że nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,

2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Oznacza to, że należy spieszyć się ze złożeniem zawiadomienia, ale wcześniej należy naprawić błąd.

WAŻNE

Czynny żal można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, także za pośrednictwem konta w e-Urzędzie skarbowym.