Płatnik zasiłków w 2023 r. – zasady ustalania i obowiązki z tym związane

Płatnik składek musi ustalić na 30 listopada 2022 r., ile osób zgłasza do ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli na ten dzień zgłaszał do tego ubezpieczenia co najmniej 21 osób, w 2023 r. będzie płatnikiem zasiłków z FUS (chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wyrównawczych oraz świadczenia rehabilitacyjnego). W sytuacji gdy płatnik składek na 30 listopada 2022 r. nie zgłaszał nikogo do ubezpieczenia chorobowego, liczbę ubezpieczonych ustala według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonał takiego zgłoszenia. Niespełnienie kryterium liczby ubezpieczonych objętych ubezpieczeniem chorobowym powoduje, że od 1 stycznia 2023 r. świadczenia te wypłaca ZUS.

Przejęcie od 1 stycznia 2023 r. przez płatnika składek wypłaty zasiłków oznacza dodatkowe obowiązki związane z ustaleniem do nich prawa i wypłatą. Natomiast przekazanie wypłaty zasiłków ZUS często wiąże się z dużą liczbą wyjaśnień i dokumentów, jakie płatnik powinien przygotować do wypłaty świadczenia.

Ustalenie płatnika zasiłków

Płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe (m.in. pracodawca, zleceniodawca) jest zobowiązany w 2023 r. do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli:

  • na 30 listopada 2022 r. zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych lub
  • zgłosił do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonał takiego zgłoszenia (jeżeli na 30 listopada 2022 r. nikt nie przystąpił do ubezpieczenia chorobowego).

Istotna jest liczba osób zgłaszanych do ubezpieczenia chorobowego, a nie to, czy płatnik faktycznie odprowadził za nie składkę za listopad czy za pierwszy miesiąc, w którym dokonał zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego. W liczbie ubezpieczonych nie należy uwzględniać:

  • osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych,
  • duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

Zmiana liczby osób zgłaszanych do ubezpieczenia chorobowego, która następuje po 30 listopada danego roku (lub po pierwszym miesiącu, w którym płatnik składek dokonał pierwszego zgłoszenia osób do ubezpieczenia chorobowego), nie ma wpływu na przyznane wcześniej uprawnienie do ustalania prawa do wypłaty zasiłków