Fundacja Rodzinna a inne instytucje i formy inwestowania

Fundacja rodzinna może inwestować w szeroki wachlarz aktywów. W szczególności, fundacja rodzinna może nabywać materialne i niematerialne składniki majątkowe (w tym nieruchomości), majątkowe oraz dłużne papiery wartościowe, instrumenty finansowe i instrumenty pochodne, jak i udzielać pożyczek spółkom zależnym i jej beneficjentom oraz udostępniać odpłatnie mienie oraz czerpać z niego pożytki i dochody, posiadać status wspólnika lub akcjonariusza zarówno w polskich jak i zagranicznych spółkach prawa handlowego oraz inwestować środki w fundusze inwestycyjne i spółdzielnie.
Efektywnie więc fundacja rodzinna posiadać będzie o wiele szersze możliwości inwestycyjne m.in. w porównaniu do funduszy inwestycyjnych lub alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI).