W jakim celu zakłada się fundacje rodzinne?

Fundacja rodzinna może działać w obrocie gospodarczym:

 • będąc wspólnikiem w innych spółkach,
 • inwestując w papiery wartościowe i prawa o podobnym charakterze,
 • wynajmując i dzierżawiąc majątek nieruchomy i ruchomy,
 • udzielając pożyczek beneficjentom i „swoim” spółkom.

Najważniejsze zalety fundacji rodzinnej

  • Relatywnie niska wartość funduszu założycielskiego – 100 000 zł, nie w tylko w formie środków finansowych, ale także nieruchomości czy mienia ruchomego.
  • Nieskomplikowane reguły zarządzania fundacją, w dużej mierze ustalone przez samego fundatora.
  • Możliwość prowadzenia w określonym zakresie działalności gospodarczej.
  • Opodatkowanie na rozsądnym poziomie.

Oszczędności podatkowe w fundacji rodzinnej

Jedną z najważniejszych korzyści z prowadzenia fundacji rodzinnej jest korzystne opodatkowanie, zwłaszcza gdy wniesiony majątek, fundator i beneficjenci znajdują się w kręgu najbliższej rodziny.

Już na etapie zakładania fundacji rodzinnej można skorzystać z preferencji – wniesienie przez fundatora mienia do fundacji nie skutkuje opodatkowaniem podatkiem od podatków i darowizn, ani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT). W pewnych przypadkach może natomiast pojawić się podatek VAT (np. przy nieodpłatnym przekazaniu na rzecz fundacji nieruchomości nowych).

W trakcie funkcjonowania fundacji jej bieżące dochody nie są opodatkowane CIT-em.

Dochody zgromadzone przez fundację na etapie wypłaty beneficjentom są opodatkowane 15% CIT. W przypadku najbliższych krewnych (z grupy „0”) nie ma dodatkowego opodatkowania PIT.

Fundacja rodzinna dysponując nieruchomościami i wykorzystując je w działalności gospodarczej płaci podatek od nieruchomości na zasadach ogólnych. Podlega także opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków.