Zmiany w zwoływaniu posiedzeń rad nadzorczych

Od 13 października 2022 r. obowiązuje  nowelizacja przepisów Kodeksu spółek handlowych, która znacząco wzmacnia pozycję rad nadzorczych w spółkach kapitałowych i rozszerza możliwości ich działania.

Nowelizacja przyznaje przewodniczącemu RN zadanie należytego organizowania prac rady nadzorczej, w szczególności zwoływania jej posiedzeń (art. 2211 ksh). Umowa spółki może przyznawać określone uprawnienia związane z organizacją rady nadzorczej i sposobem wykonywania przez nią czynności również innym jej członkom. Posiedzenia te zwoływane powinny być przez zaproszenia określające:

  • datę, godzinę, miejsce posiedzenia,
  • proponowany porządek obrad, a także
  • sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.

Umowa spółki może określać sposób oraz termin zwołania posiedzenia RN.

Od 13 października 2022 r. z żądaniem zwołania posiedzenia RN może wystąpić zarząd lub członek RN, podając jednocześnie proponowany porządek obrad (art. 2211 § 4 ksh). W ciągu dwóch tygodni przewodniczący powinien zwołać posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem. W przeciwnym razie występujący z żądaniem może zwołać posiedzenie samodzielnie. Posiedzenia RN będą mogły odbywać się także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Posiedzenia RN powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.