Nowa sytuacja spółek komandytowo-akcyjnych od 2023 roku

Spółka komandytowo – akcyjna (dalej: SKA) zyskała na popularności po ośmioletniej przerwie (1 stycznia 2014 r. – 1 stycznia 2022 r.), gdyż zapisy Polskiego Ładu uczyniły ten rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej niezwykle atrakcyjnym ze względu na możliwość uniknięcia płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W art. 8 ust. 6 pkt 4b uSUS do katalogu definicji osoby prowadzącej działalność gospodarczą dodano komplementariusza w spółce komandytowo – akcyjnej.

Komplementariusz w SKA będzie zatem od 1 stycznia 2023 r. traktowany jak osoba prowadząca działalność gospodarczą. Tak samo, jak wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o., wspólnicy spółek jawnych i komandytowych lub partnerskich oraz osoby fizyczne prowadzące działalność.

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne komplementariusza

Komplementariusz podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

Zmieniono zapisy art. 13 ust. 4b, dotyczącego okresów podlegania ubezpieczeniom:

wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej oraz komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej – podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. − Prawo przedsiębiorców.

Informacja o zmianie opodatkowania

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 4c uSUS w imiennych raportach miesięcznych zostanie dodana nowa pozycja – informacja o zmianie formy opodatkowania

W myśl art. 41 ust. 3 pkt 5b oraz 5c uSUS w imiennych raportach miesięcznych zostaną również dodane poniższe informacje:

  • informację o kwocie różnicy między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące roku kalendarzowego albo roku składkowego,
  • informację o kwocie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok kalendarzowy, w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 82 ust. 10 (umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W ZUS DRA podajemy informację o zmianie formy opodatkowania (art. 46 ust. 4 pkt 3d) oraz informację o kwocie różnicy między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące roku kalendarzowego albo roku składkowego (art. 46 ust. 4 pkt 6aa).

Zmiany w składkach zdrowotnych

Wprowadzono również zmiany do ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: uZDR).

W art. 82 uZDR, dotyczącym opłacania składek ZDR od przychodów z różnych tytułów znajdujemy ust 4, zgodnie z którym:

Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w art. 81 ust. 2z lub 2za, uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt 1–5 uZDR, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki.

Ważne!Od 1 stycznia 2023 r. komplementariusze w SKA podlegają ubezpieczeniom ZDR (i społecznym).

 

Podstawa prawna: