Darowizna raz w kosztach uzyskania przychodu, drugi raz jako odliczenie w zeznaniu rocznym

30 marca 2022 roku wydano interpretację indywidualną w sprawie dotyczącej darowizny środka trwałego całkowicie zamortyzowanego przez spółkę.

 

Przedmiot sprawy

Spółka nabyła w roku 2006 przedmiot za kwotę 189 tys. zł netto plus VAT w wysokości 41 580 zł (w tamtym czasie stawka VAT 22 proc.).

Przedmiot został przez spółkę całkowicie zamortyzowany tj. odpisy amortyzacyjne zostały zaliczone w koszty uzyskania przychodu spółki.

W listopadzie 2021 roku spółka postanowiła przekazać przedmiot jako darowiznę organizacji pożytku publicznego. W momencie dokonania darowizny dokonała wyceny przedmiotu darowizny. Wartość rynkowa została przez rzeczoznawcę wyceniona na kwotę 69,6 tys. zł. W momencie przekazania spółka naliczyła podatek należny, którego nie rozpoznała jako koszt uzyskania przychodu.

Pytanie jakie zadano dotyczyło tego, czy w momencie, jeśli dany przedmiot został całkowicie już zamortyzowany, a zatem w tym przypadku zaliczony w całości w koszty uzyskania przychodu, można podczas dokonania darowizny na rzecz OPP odliczyć ten przedmiot od dochodu.

 

Podsumowanie interpretacji indywidualnej

W przypadku przekazania przedmiotu darowizny na rzecz OPP można odliczyć taki przedmiot od dochodu. W takiej sytuacji jednak, kiedy kilka lat później zostaje przekazany przedmiot należy pamiętać o prawidłowym ujęciu wartości przedmiotu darowizny na potrzeby odliczenia.

Zgodnie art. 18 ust. 1c ustawy o CIT, odliczenie darowizn stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Biorąc pod uwagę te regulacje stwierdzić należy, że odliczenie darowizny winno być dokonane w wysokości rynkowej przedmiotu darowizny (tu: 69,6 tys. zł). Za takim podejściem przemawia bowiem art. 18 ust. 1b ustawy o CIT, który przy określeniu wartości darowizny podlegającej odliczeniu nakazuje stosować art. 14 ustawy o o CIT, a więc ustalać ich wartość na podstawie cen rynkowych.

Kolejne wątpliwości dotyczyły z kolei VAT należnego. Czy podatek także można odliczyć od dochodu jako darowiznę, powiększając kwotę 69,6 tys. zł?

W przypadku kiedy wysokość podatku należnego nie przekracza podatku naliczonego, jaki odliczył wcześniej podatnik z tytułu nabycia przedmiotu darowizny, nie będzie możliwości, aby dokonać odliczenia tego podatku od dochodu.

Podczas przekazania naliczono VAT w wysokości 16 008 zł, zaś podczas odliczenia w 2006 roku wysokość podatku VAT wyniosła 41 580 zł. Podatek należny nie zostanie więc w tym przypadku odliczony w zeznaniu rocznym.

Podatnik ma możliwość odliczenia od dochodu jedynie kwotę przekazanej darowizny w wysokości 69,6 tys. zł.

Interpretacja indywidualna z 30 marca 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.643.2021.1.AT