Obowiązek zmiany terminów przechowywania dokumentacji – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

  • Nowelizacja ustawy AML zmieniła zasady liczenia pięcioletniego okresu na przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
  • W wyniku tych zmian okres ten uległ nieco skróceniu.
  • I tak od 31 października 2021 r. pięcioletni czas przechowywania takiej dokumentacji liczony jest od dnia zakończenia stosunków gospodarczych (do tej pory okres ten był liczony od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem). Podobnie jest w przypadku dokumentacji będącej wynikiem analiz, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy AML (tj. analiz transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem). Analizy te od 31 października 2021 r. powinny być przechowywane przez okres 5 lat liczonych od dnia ich przeprowadzenia (przed zmianą okres ten był liczony od pierwszego dnia roku następującego po roku przeprowadzenia analizowanych transakcji).
  • Andrzej Koroluk