Dzień wolny za święto w sobotę a zwolnienie lekarskie

Jak choroba pracownika i przebywanie na L4 wpływa na udzielenie dodatkowego dnia wolnego za święto wypadające w sobotę? Można wyróżnić dwie sytuacje:

  1. choroba pracownika w dniu wolnym wyznaczonym przez pracodawcę za święto wypadające w sobotę
  2. choroba pracownika w święto wypadające w sobotę

Pierwsza sytuacja to przebywanie na L4 w dniu wyznaczonym Continue reading

Czytaj więcej...

Rekompensata za pracę w dzień wolny pracowników samorządowych i nie tylko

Przepisy art. 42 ust. 2 u.p.s. przewidują pewien zakres odrębnych regulacji odnośnie czasu pracy w stosunku do tych, które zawarte są w Kodeksie pracy (dalej: k.p.). Obejmują one:

  • nakaz określenia w regulaminie pracy jednostki samorządowej porządku wewnętrznego i rozkładów czasu pracy w sposób zapewniający obywatelom załatwianie spraw Continue reading
Czytaj więcej...

Jakie obowiązki BHP są wyłączone przy pracy zdalnej?

Pracodawca realizuje w stosunku do pracownika w czasie wykonywania przez niego pracy zdalnej obowiązki w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy określone w KP w zakresie BHP, z wyłączeniem pewnych przepisów. Za co więc pracodawca nie odpowiada przy pracy zdalnej pracownika? Nie odpowiada za sytuacje przewidziane w następujących przepisach:

Czytaj więcej...

Komu pracodawca musi udzielić pracy zdalnej?

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez:

  • pracownika–rodzica dziecka m.in. legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • pracownicę w ciąży;
  • pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia;
  • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny Continue reading
Czytaj więcej...

Szkolenie BHP przy pracy zdanej i ocena ryzyka zawodowego

Jeżeli pracownik i pracodawca ustalają przy zawieraniu umowy o pracę, że praca będzie świadczona w formie zdalnej i będzie to praca na stanowisku administracyjno-biurowym, szkolenie wstępne w zakresie BHP przyjmowanej do pracy osoby może być przeprowadzone w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Pracownik potwierdza w postaci papierowej Continue reading

Czytaj więcej...

Jak przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej?

Oczywiście pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę przestrzegania przez pracownika zdalnego stosowania się do BHP.

Kontroli nie można przeprowadzać nagle i bez uprzedzenia. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej. Kontrola musi mieć miejsce w godzinach pracy pracownika.

Pracodawca dostosowuje sposób Continue reading

Czytaj więcej...