Warunki składania oświadczeń przez podatników dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na PIT

Od 1 stycznia 2023 r. w ustawie o PIT ujednolicono zasady uwzględniania przez płatnika podatku oświadczeń i wniosków składanych przez podatników i mających wpływ na obliczenie zaliczki na podatek od uzyskiwanych przez te osoby dochodów. Należy przypomnieć, że ww. dokumenty mogą być złożone przez podatnika w formie ustalonej przez płatnika podatku (m.in. papierowej lub elektronicznej).

Tabela. Warunki Continue reading

Czytaj więcej...

Współczynnik ekwiwalentowy w 2023 r.

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym. W 2023 r., tak jak w 2022 r., dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wyniesie on co do zasady 20,92.

Współczynnik urlopowy jest obliczany dla danego roku i stosowany przy ustalaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, Continue reading

Czytaj więcej...

Dłuższy termin na wznowienie postępowania podatkowego

Miesięczny termin na wniesienie żądania wznowienia postępowania ze względu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, liczony od daty publikacji tego wyroku w Dzienniku Urzędowym UE, jest zbyt restrykcyjny. Należy więc przyjmować, że podatnik ma na złożenie tego żądania trzy miesiące, a nie jeden – wyrok NSA z 11 sierpnia 2022 r., sygn. akt Continue reading

Czytaj więcej...

Zmiany 2023: Oświadczenie do celów stosowania zwolnienia od podatku przychodów osiąganych przez aktywnych zawodowo seniorów

W części G obowiązującego od 1 stycznia 2023 r. nowego formularza PIT-2 podatnik będzie mógł, przez złożenie oświadczenia, skorzystać z ulgi dla aktywnych zawodowo seniorów. Rezygnacja z tej preferencji będzie wymagała złożenia nowego oświadczenia.

 

Podatnicy uzyskujący przychody z aktywności zawodowej, z tytułu której podlegają ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie Continue reading

Czytaj więcej...

Gdy projektor jest podłączony do komputera wyposażonego w monitor ekranowy, pracownik ma prawo do refundacji okularów korygujących wzrok

Pracownik wykorzystuje w pracy multimedialny projektor, który wyświetla obraz na ekranie projekcyjnym. Czy osoba ta powinna być kwalifikowana jako użytkująca monitor ekranowy i czy w związku z tym ma prawo ubiegać się o refundację od pracodawcy okularów korygujących wzrok?

Projektor multimedialny wyświetla obraz na ekranie, który nie jest jego integralną częścią. Dlatego nie może być traktowany Continue reading

Czytaj więcej...

Jak oskładkować umowę zlecenia w zbiegu z pracą etatową

 Firma zamierza zatrudnić od 1 grudnia 2022 r. 3 zleceniobiorców. Osoby te są jednocześnie zatrudnione na podstawie umowy o pracę w innej firmie. Do jakich ubezpieczeń powinniśmy zgłosić te osoby?

Jeżeli z tytułu umowy o pracę w innej firmie zleceniobiorcy uzyskują (lub mają zagwarantowane) co najmniej minimalne wynagrodzenie, wówczas z tytułu umowy zlecenia Continue reading

Czytaj więcej...

Egzekucja (nie zawsze) wydłuża termin przedawnienia podatku

Zajęcie majątku podatnika powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia egzekwowanego podatku. Urzędy skarbowe pod koniec roku – chcąc zapobiec przedawnieniu – intensyfikują więc działania mające na celu ściągnięcie zaległych danin. Przerwanie biegu terminu przedawnienia podatku nie nastąpi, gdy okaże się, że egzekucja jest prowadzona w oparciu Continue reading

Czytaj więcej...

Obywatelowi Ukrainy możesz pozwolić na pracę w święta rzymskokatolickie, żeby udzielić wolnego w święta prawosławne

W dziale produkcji zatrudniamy kilkudziesięciu pracowników z Ukrainy. Zakład funkcjonuje 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. Harmonogramy pracowników są układane w ramach równoważnego systemu czasu pracy, a praca odbywa się na zmiany. Pracownicy ci zgłosili prośbę o możliwość pracy w święto 26 grudnia 2022 r., w zamian za odebranie tego dnia 7 stycznia Continue reading

Czytaj więcej...

Zmiany 2023 – amortyzacja nieruchomości mieszkalnych

Od 1 stycznia 2023 r. podatnikom nie będzie przysługiwało prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej budynków i lokali mieszkalnych, wybudowanych przed 1 stycznia 2022 r., oraz zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów.

Przygotowanie do zmian

Od 1 stycznia 2023 r. niezamortyzowana wartość budynków i lokali mieszkalnych może stanowić jedynie koszt zbycia tych Continue reading

Czytaj więcej...