Przedawnienie składek ZUS ze zmianami

Przedawnienie składek ZUS ze zmianami

Po 31 grudnia 2021 r. bieg terminu przedawnienia będzie podlegał zawieszeniu od 1. dnia miesiąca, w którym nastąpiło rozpoczęcie potrąceń ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych wypłacanych przez ZUS lub podjęcie pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończono Continue reading

Czytaj więcej...

Od świadczeń urlopowych nie płaci się ZUS!

Pracodawcy często szukają sposobu na wynagradzanie pracownika bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jakim niewątpliwie są składki ZUS. Taką możliwość daje wypłata świadczenia urlopowego.

Świadczenie urlopowe nie podlega pod ZUS. Oznacza to, że ani pracodawca ani pracownik nie odprowadza składek do ZUS od wypłacanych świadczeń, a tym samym pracownik otrzymuje wyższą kwotę Continue reading

Czytaj więcej...

Obowiązek założenia profilu PUE ZUS przez wszystkich płatników składek

Od 1 stycznia 2023 r. płatnicy składek zostaną zobligowani do posiadania profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym PUE ZUS.

Nowi płatnicy będą zobowiązani założyć ten profil w terminie 7 dni od:

  • daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby, Continue reading
Czytaj więcej...

Wprowadzenie granicznego terminu na składanie dokumentów korygujących

Od 2022 r. płatnik składek nie będzie mógł złożyć deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego po upływie 5 lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek rozliczonych w tej deklaracji i w tym raporcie.

Zmiana w tym zakresie ma służyć:

  • wyeliminowaniu występujących sytuacji, w których na skutek złożenia przez płatnika składek korekt deklaracji za wiele lat wstecz zmianie Continue reading
Czytaj więcej...

Zmiany w naliczaniu odsetek za zwłokę w opłacaniu składek ZUS

Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, których nie trzeba naliczać, jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 6,60 zł. Nowe przepisy przewidują, że odsetek za zwłokę nie będzie się uiszczać, jeśli ich wartość nie przekroczy 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponadto, odsetki nie będą należne:

Czytaj więcej...

Kiedy uczestnik PPK zapłaci podatek od zysków kapitałowych

Uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

Celem PPK jest zasadniczo gromadzenie oszczędności na okres po zakończeniu aktywności zawodowej. W razie wycofania przez uczestnika PPK środków przed 60. rokiem życia Continue reading

Czytaj więcej...

Gotówka w działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą często zapominają o tym, iż od 2017 r. płatność gotówką została bardzo ograniczona w obrocie gospodarczym. Obecnie limit płatności gotówką wynosi 15.000 zł.

Przedsiębiorca powinien pamiętać, że obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego dotyczy sytuacji, gdy:

Czytaj więcej...

Kierowcy nie będą już wykonywać „podróży służbowych”

Kierowcy nie będą już wykonywać „podróży służbowych”

Rozszerzono katalog przewoźników, którzy będą musieli uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Zezwolenie takie będzie wydawane tylko dla przewoźników z dobrą reputacją podatkową, czyli takich, którzy nie popełniają umyślnie przestępstw podatkowych. Zmienią się też przepisy o czasie pracy kierowców, w tym Continue reading

Czytaj więcej...

Oszczędzanie w PPK – nie tylko dla osób zatrudnionych na etacie

W PPK oszczędzać mogą nie tylko osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, ale także na przykład zleceniobiorcy czy chałupnicy (osoby wykonujące pracę nakładczą). Warto o tym wiedzieć, ponieważ nie zawsze mamy możliwość pracy na etacie.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program powszechny. Uczestniczyć w nim mogą wszystkie osoby zatrudnione, w rozumieniu ustawy o PPK (art. Continue reading

Czytaj więcej...