Dodatek węglowy – komu przysługuje

12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Ustawa wprowadza wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi min. 85% węgla kamiennego. Dodatek jest przyznawany jednorazowo, w kwocie 3000 zł na jedno gospodarstwo domowe. Continue reading

Czytaj więcej...

Zasady uzyskiwania statusu przedsiębiorstwa społecznego

Prezydent podpisał ustawę o ekonomii społecznej, której celem jest tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem, m.in. osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych i ubogich.

Ustawa o ekonomii społecznej przewiduje uregulowanie kwestii uzyskiwania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Status ten będą mogły uzyskać: spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie Continue reading

Czytaj więcej...

Fizjoterapeuta prowadzący indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną nie musi wymieniać kasy na kasę online

Przedsiębiorca prowadzi indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną (prywatny gabinet rehabilitacyjny). Sprzedaż usług ewidencjonuje za pomocą kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii. Czy może on w ten sposób ewidencjonować sprzedaż? Czy powinien wymienić kasę na kasę online? Czy świadczone usługi fizjoterapii można zakwalifikować jako usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji Continue reading

Czytaj więcej...

Niższe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów

Od 1 września 2022 r. zmieniają się limity dla dorabiających emerytów i rencistów. Będą obowiązywać przez 3 miesiące, a więc do listopada 2022 r. Nowe limity są niższe od dotychczasowych.

Osoby pobierające wcześniejsze emerytury lub renty, które jednocześnie pracują, muszą sprawdzać czy ich przychody nie przekraczają limitów powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia Continue reading

Czytaj więcej...

Podwyższone koszty uzyskania przychodów, jeżeli pracownik dojeżdża do pracy samochodem służbowym

Pracownik ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy:

  • miejsce jego stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, nie uzyskuje dodatku za rozłąkę ani zwrotu kosztów przejazdu oraz
  • złożył płatnikowi podatku oświadczenie o spełnieniu ww. warunków.

Prawa do stosowania przez płatnika Continue reading

Czytaj więcej...

Rozliczenie podatkowe ulgi na prototyp

Od 2022 r. podatnicy mogą skorzystać z nowej ulgi tzw. ulgi na prototypy  (art. 18ea ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Kwoty podlegające odliczeniu w ramach ulgi na prototyp

Przedsiębiorcy w ramach ulgi mogą odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 30 proc. kosztów produkcji prototypu i wprowadzenia go na rynek. Wysokość Continue reading

Czytaj więcej...

Termin wypłaty wynagrodzenia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę powinna nastąpić wypłata należnych pracownikowi świadczeń – odpowiedniej kwoty wynagrodzenia, ekwiwalentu pieniężnego za urlop, ewentualnych odpraw, innych świadczeń (np. nierozliczone świadczenia z tytułu podroży służbowych).

Pracodawca obowiązany jest wypłacać wynagrodzenie w stałym i z góry ustalonym terminie. Określa się go w regulaminie pracy (art. Continue reading

Czytaj więcej...

Składki za osoby współpracujące z prowadzącymi działalność gospodarczą

Art. 8 ust. 11 ustawy SUS : za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki, tj.:

Czytaj więcej...

Refakturowanie mediów przy najmie

Zmiana stawki – reguły postępowania

W świetle art. 41 ust. 14e ustawy o podatku od towarów i usług w  przypadku:

  • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  • świadczenia usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy

– dla Continue reading

Czytaj więcej...

STAWKI RYCZAŁTU

Usługa Stawka ryczałtu

 

Usługi administracyjne 8,5%
z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem lp. 1, 2, 3 tiret pierwsze, 4 oraz 6–8 tabeli 8,5 %
ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom PKWIU Continue reading
Czytaj więcej...